موقع إريتري يعرض مواضيع ذات الصلة إلى تاريخ وثقافةالتجرى

ሰልፍ ሃዳጊት  ናይ  ትግረ  ዲብ  ኢንተርነት

Eritrean website featuring resources relevant to Tigre history and culture

ገፅ ሰልፍታሪኽዓዳትድግምህድግአምስለትመዳይንሕላይእንግሊዚዐረቢጎማት

   

አዳናስ። ሰረዖት ወዋረዖት ...............   ኣድም ዐሊ
ሕምግሌለ። መስከብ ጀዲድ ቱ፣ ንዋይ እንዴ ገዕዘ ላሊ ሰልፉ ለለአትዩ አው እንዴ ነክሰ ለለዐይሩ ቱ፣ መስከብ ሐዲስ (ሕምግሌለ) ዶል ለዐይሮ። ሰልፍ በሪህ ከሩ፣ በርሆም ከም ከረው። ከራመት ሕለቦ ልትበሀል፣ ከራመት ከም ተሐለበት። ጋሻይ ምን ሀለ እግሉ ትትሀየብ፣ ጋሻይ ሐቆ ኢሀለ። ለዐቢሀ ሽፍር ልትከበተ፣ ልትባሸረ ከአጀኒት ለሀይበ፣ አጀኒት እንዴ ሰተው ዶል ለአተሙመ ለዐሙር ሐንቴሁ ከርየ ከአልፋትሐ ወዴ፣ አልፋትሐ። ሐሰነት ኩሉ ሰብ ምድር። እግል ማይት ወሕያይ። አፋት ሱኩር። አረጊት ድሙዱም።በለ ኢተአርኤነ ወቀለ። ሸር ለቡ ሸሩ ክልአነ ወኬር ለቡ ኬሩ ሀበነ፣ መስከብ ኬር ወበርከት። መስከብ ደሐን ወዐማር። .... እት ልብል አልፋትሓሁ ለአተምም፣
ሐቆ እለ መስከብ ሕምግሌለ እግል ዴሊብ ሰኒ ጽገቦ እቱ ልትበሀል፣ ከሰኒ ሐሊብ ምን ቦም ሐሊቦም ሰቱ ወእክል ምን ሀላመ እክሎም በለዖ፣ ምን አስርዐት እሳት። እሳት ላሊ ምን መዓይር ንዋይ ወሐር እት ገሌ-ገሌ አዳም ብቡሕ ኢፈቱ እተ ወኢለሀዩበ፣ እሳት ዶልትብሎም። በደል እሳት ክርቢት ለሀይቡከ አው ምን ዐድ ፍላን ንሰእ። እሳትነ እለ አምዕለ ኢኮን ልብሉከ፣ ከእለ እሳት ለትትሰረዕ አየ እሳት ተ? እሳት ሕቅነት። እማትነ ዝበድ እንዴ ለአመከ ዐለየ እሳተ ሕቅነት ከደን ኢለአፈግራሀ ወአዳም ብዕድ ኢለሀይባሀ፣ ህያብ ሌጠ እንዴ ኢገብእ። እግል ንዋየንመ ምድገ ኢለአከርየ ምነ፣ እለ ሰበት ለአምረ ህዬ። በዲረን ቀደም አምከኮት። እተ ከደን እሳት ብዕደት ከርየ፣ እሳትለ ከደን ከም ቀርሐት። እት ጅወ እሳት ሕቅነተን ከርየ ምነ፣ ሐቆ እለ። እሳትለ ሕቅነት እተ ቤተ ለአቀስናሀ፣ አው እት ቤት እት እንተ ለአበሽለ ዲበ ወሸቅየ፣ እሳት እግል ልንሰእ ለሐዘ ሀዬ። ምነ እሳትለ ከደን ለሀይባሁ፣ ምነ ዐደንመ እት እሳት ለትሐገዘከ ምን ለሀሌ። ምነ እሳትለ አፌት ነስእ፣ እሳት ከደን እንዴ ቀስነት ሰኒ ተሐገዘየ ወአስክ ከደን ኖር እግል ለአፍግረ ምነ ዶል ለሐዝየ ህዬ። ሐሊባት በልሰ እተ፣ ገድም ሐሊብ ገብአት፣ ሐሊብ ትግበእ እነ እንዴ ቤለየ ለአፈግረ ምነ፣ እሳት ሐራስ። እማትና እሳት ሐራስ እግለ ሐራስ ሌጠ ለከርያሀ እት ገብእ። ከደን ኢለአፈግራሀ፣ ወምን ትትከሬ አስክ ሐራስ ምን ቤት-ሕርስ ትፈግር ኢለአቀስናሀ፣ እሳት ሐራስ ክል-ዶል ለትትደገል እሳት እት ገብእ። እብ ሐዲስ ተሐዬ ወነስእ ምነ አለቡ፣ እለ እሳት እለ። ልትዓደያመ አለቡ፣ አዳም እግል ኢልትዓደያ ምነ አታፍእ አስከ ምትድ ዕጫይ ረዪም መደ እተ፣ እሊ ዕጫይ እሊ። ዋርድየት ቱ፣ ሐልፉ አለቡ ወልትዓደዩ፣ ሐቆ ትምበላት እግል ሕጻን በረ ለልትከሬ በርህመ። አስክ ሐራስ ይአወልወለት ኢለአቀሱኑ፣ ምነ በርህ አስክለ ከብድ ቤት ወምን ቤት አስክለ በርህ ላኪን እግል ለአግዕዞ ቀድሮ፣ እሊመ በርህ ሰሮም ኢለሀይቦ ምኑ ወገሌ ህዬ ጠሉቁ፣ ከእለ እሳት ሐራስ ሚ ዶል ትትሰረሕ? ከም አወልወለት ህዬ። ሚ ትገብእ? አምዕለ ሐራስ ተአወልውላተ።

ለእሳትለ ፍሬ እንዴ ጬፍየ እተ። አጀኒት እተ ረእሰ ጽበጦ ልብላሆም፣ አጀኒት እደዮም ከም ጸብጠው። ሐሊብ ማይ እንዴ ቀርሐያሁ ምስለ ፍሬ ዲበ እደዮም በልሳሁ፣ ለእሳት ክም ቀስነት። ንኡሽ ልዕቤ ወእሳት ትቅሰን፣ ንኡሽ ልዕቤ ወእሳት ትቅሰን እት ልብሎ ቀንጾ፣ ሐቆ እለ። እሳተ ሐራስ ትሰረሕ በህለት ቱ፣ ለተርፈ ምስል አስረዐት ሐራስ እግል ንህደጉ ቱ፣ እሳት ሕምግሌለ። እለ እሳት መነቲት ምን ብከ ትሰረዐ እግሎም፣ የምክን ውላድከ። ውላድ ሑከ። ውላድ ወልከ። አው ለገብአ እበ ቅሩብ ለበጸሐከ ወልዶም ምን ለሀሌ እሳት ሕምግሌለ ትሰረዕ እግሎም፣ እት ገሌ ሀዬ። እሳት ሕምግሌለ ቀቢለት ብዕደት ኢለሀዩበ፣ ዲበ ቀቢለቶም ጋር ሰበት አለበ፣ ምናተ። እተ ብዕዳት ቀባይል ኢትፈግር ልብሎ፣ ወእብሊ እሳት እግል ለሀቡከ ሰልፍ ጅንስከ ልትሰእሎ በህለት ቱ፣ ስሬዕ እሳት እብ አምዕሎታት። እሳት ከሚስ ኢነሀይብ። እሳት ጅምዐት ስርዕናተ፣ እሳት ምዕል ፍላን ኢነሀይብ ለልብሎመ ሀለው፣ ወእብሊ ለአምዕሎታት ልትፈናቴ፣ ሰሮም የምክን እተ አምዕል ለእለ ሰርዖ ነድ ሳድፎም ገብእ፣ አው አብያቶም አው አጀኒቶም ለነድድ እተ አምዕል አብዕቦም ክም ሰረዐየ። ኩሎም ሰርዕወ፣ እብ ሚ ቱ ምን ትብሎም። አብዕብነ እት ውላድ ውላጄ ትትሰረዕ ብህልቱ ልብሉከ፣ እት ገሌ ህዬ። ለአምዕል የምክን ለአመኮ እተ፣ መሰለን ለበዝሐ ወክድ ከሚስ ለአመኮ ገአው ምን ገብእ። እለ አምዕል እለ። እሳትነ ኢትትቀረብ ልብሎ፣ እሊ ኩሉ አስረዐት መብዝሑ እግል ንዋይ ቱ፣ ንዋዮም ሰኒ ሰበት ፈትዉ። አከይ ዴሊብ ኢተአርእዉ፣ ሰብ ንዋይ ክእነ ኢወዴ፣ ስሬዕ ወዋርዖት እት ልብሉ ሰርዖ፣ ንዋይ ወድ ስሬዕ ወወድ ምሬዕ ቱ። ወእክል ወድ በድ ወለበድ ቱ ልብሎ ሰብ መሰል፣ ንዋይ ወድ ስሬዕ ወወድ ምሬዕ ቱ በህለት። ንዋይ እብ ስሬዕ ወእብ ረዕየት በዜሕ፣ በዐል ንዋይ ምን እንተ። ሳሬዕ እግሉ ወሰኒ ረዐዩ ልቡሎ፣ ወእብሊ ለበዝሐ አስረዐት እግል ንዋይ ገብእ፣ አንስ ዕቆት ናይድ እት ሸቅየ ልትገልበበ እተ፣ ምን ለአንብታሀ አስክ ለአተማሀ ግልቡባት እተ እንዴ እንተን ሸቅያሀ፣ ትገልበቢ እተ። ግልብብት ስትርት ትግበእ። ልትባሀለ፣ እንዴ ፈግረት ጥልቅት ለትበርሩ እግል ኢትግበእ፣ ሰብመ ንዋይ እት ሸሓናት ኢሐልቦ፣ እብ ከብድ ድጌ ኢተሓሉፉ። ወለመስሉ ልብሎ፣ አዳናስ ወአስረዐት ጀመል ጀማላይ ሰፈር ዶል ለአምም። ምነ ቤት ተአትበግሱ እሲት። እሙ ትግበእ አው እሲቱ። እንዴ አተፍጠረት ተአትበግሱ፣ ፈጡር ሰኒ ትረከበ ምን ገብእ። ሐሊብ ወምን ኢልትረከብ ለገብአ ፈጡር ለአፈጥር፣ ብግስ ዶል ልብል። ምነ አሰሩ ጭቅመት ጨበል ትጨቅም ከዲብ ጅርጣጥ ተዐቅረ፣ ለጨበል ምን አሰር ገመል አው ምነ አሰረ እናስ ልትጨቀም፣
ሐቆ እለ ደርቡ ኢትቀንጽ። ወእብ ምድር ብዕድ ኢትገይስ፣ አስከ ዶል ለህቱ ሰኒ ልትሳረሕ ምናተ። ከእለ አዜተ አሬመ። ተሐፈዞ በጽሐ። ልትብላታ ምን ቤት ኢትፈግር፣ እስእነ ትሓርጥ ወዐርቀየ ተዐርግ። ትአትካርር ወትትጋሴ። አውመ ትሐገዘት ምን ገብእ። ከብደ ቤተ ትሸቄ፣ እሊ ትምኔት ሐዳረት ወቅሳነት ቱ፣ ደርቡ ሸዌ ትቤ ወለዐል ወተሐት ትቤ ምን ገብእ። እኩይቱ ልትበሀል፣ ለጨበል ለእሉ ዓቅረት ዐለት ህዬ። አስክ ህቱ ለአቀብል ኢልትፈተሕ፣ እተ ምዕቅሩ ልትአከብ፣ ለጀመል እት ከደኖም ዶል ለሐድሮ። ምን ኩሎም ኦሮት ውጁህ ወድኑስ ለልቡሉ ነፈር እግሉ ለሐሩ፣ መለሀይ ዮም እንተ ቅረሕ እግልነ፣ እንታ ሽመጠ እግልነ ለክርቢት ልቡሉ፣ ህቱ ህዬ። ብስምላሂ። አቤኪ ኢልርኤኪ። እምበለ ፈቴኪ ልብል ከሸምጠ እግሎም፣ እለ አምዕል ለቀርሐ እግሎም ነፈር። አስከ አምዕለ እቅባለቶም። ህቱ ሌጠ ቀሬሕ እግሎም፣ የምክን እት ገበዮም ሓጃት እኩይ ሳደፈዮም ምን ገብእ። እሊ ነፈር እሊ ድኑስ ኢኮን። ንቀይር ምኑ ልብሎ ከቀይሮ ምኑ፣ እት ገበይ እንሳሆም በዴት። ዘማቴ ሳደፈቶም አው ሓጃት እኩይ ዶል ጀሬ እቶም። ብዕድ ኒዴ ልብሎ ከነፈር ለእሳት ቀሬሕ ቀይሮ፣ ለሰረረተ እሊ ነፈሮም ለአምዕለ ሰልፍ ቀርሐየ አስከ ሰፈሮም ተምም ወዐዶም ለአቀብሎ። ኢቀይሮ ምኑ፣ ጋሮም እንዴ አግደው ዶል ለአቀብሎ። እተ እለ መጸው ልምጽኦ ቀደም አልዕሸ ዐዶም ኢለአቱ፣ ወለ ፈጅር ዐዶም እግል ልብጽሖ ምን ቀድሮ እት አካን ረያም ለሐድሮ ከግሱያም ልውዕሎ ወለአመሱ፣ አልዕሸ አዳም እንዴ ትዳረረ እት ስካብ አዳናስ።


  

ገመል ጎረት ኢልትከለእ ልትበሀል፣ ገመል ጎረት በህለት ነፈር ለገመል አለቡ እግል ልግዐዝ ዶል ለሐዜ ለረምቁ ቱ፣ ነፈር ገመል አለቡ አካን ፍላን እግል እግዐዝ ሐዜ ሀሌኮ ገመል ሀቡኒ ዶል ልብል። ክልአቱ ስሬዕ ተ ሰበት ልትበሀል። አግዕዝ እቡ ከሀበናቱ ልቡሉ፣ ህቱመ ልግዕዝ ከሕሳሉ ሊሪም። ረእሱ ወረአስ ስብኡ ለሀሌ እት ልብል ልድሕር፣ ርከብ። ቀይድ ወዕቃል ረከብከ ምን ገብእ ገመልከ ኢተዐቅል እቦም፣ እበ ዕቃል ኢተዐቅል ወእበ ቀይድ ኢትቀይድ። ክልኢቶም ስርዓም ቶም፣ ለእንሳከ ርከብ ስረዕ እግላ ልትበሀል ሕሳል ላክን ድሑርቱ፣ ወሕሳል ረከብከ ምን ገብእ ተሐስል እቡ፣ እንሰ ዐብቀት ሐከው መ ቀጥሪነው ምን ገብእ እደዮም እብ ማይ ኢለሐጹቡ፣ እደዮም እበ አካኑ እንዴ ማሰሰው እበ ሐሊብ ለሐጹቡ፣ ለእደዮም እበ ሐሊብ ከም ሐጽበው ነብራሆም በልዖ። ወልድሕሮ ከገይሶ፣ ያ.. ረቢ ከም ሐሸር ቡን ደዩ ምነ። ዐለ ከም ኢዐለ ደዩ። ልብሎ፣ ሰብ እንሰ አምዕል አትኒን ልባሶም ኢለሐጽቦ እተ፣ አግርህ ምን ገብኦ ላክን። አትኒን ልትበገሶ እተ፣ ሰንበት ንኢሽ ወከሚሽማ ቀንጾ እተን፣፣

እት ሐርስመ ከመ ናየ ንዋይ አስረዐት ቡ፣ አክል አሕድ ከም ንዋይ አስረዐት የም አለቡመ ምን ኢረክብ ሰርዖ እግሉ፣ እክል ወድ በድ ወለብድ ቱ ልብሎ ሰብ መሰል፣ በድ። በዱእ በህለት ቱ፣ ለበድ ሀዬ ሽፍር ቱ፣ እክል እት ሽፍር አው እት በዱእ በህለት አርድየት ለቀደም እለ ኢተሐረሰት ምን ተሐርሱ ሰኒ በቅል ልብሎ፣ ምናተ እት ረአስ እሊመ ገሌገሌ አስረዐት ወዱ እግሉ፣ ከለ አስረዐቱ ከፎቱ? ሰልፍ እግል ልሕረሶ ዶል ለሐዙ ኦሮከ እበ እለ ሐዜ ኢደግግ፣ ቀደም ኩሉ ጀርጋዶ ወዱ፣ ጀርጋዶ እግል እምቡተት ሐርስ ለትትሐረድ ከራመት ተ፣ እለ ከራመት እለ ለድጌ ኩሉ ምስል እንዴ ትጀመዐ ለሐርደ፣ ኩሎም አስከ አካንለ ከራመት እት ገይሶ ምነ ዘርኦም ገሌ ለአመጾ፣ ለአዝረአቶም እት ሕድ እንዴ ሓበረው ጬፍዉ ወለስጋለ ከራመት ለአበሽሎ፣ እተ አካኖም ስጋሆም ወጪፎቶም በልዖ፣ መውሉድ ቀርኦ። ደዓሆም ወዱ ወእት ረቢሆም ለሐዙ፣ አስከ ሰላት አልዐስር ሀዬ ምስል ልውዕሎ፣፣ ምድር ከም መሰ ለዘርእ እግሎም ነፈር ለሐሩ፣ ፍላን ወድ ፍላን እንተ ዝረእ እግልነ። ልክፈተ ሰልፍ እትካተ ልቡሉ፣ እሊ ነፈር እሊ እንዴ ኢደግሶ ለ ሐ ረ ዉ ፣ ዘርኡ ባቅል ወጸርዑ ጥሉል ቱ፣ ራክብ ወድ ራክባም። ሰኒ ወድ ሰንያም። ሐይሰነ በዐል ገጽነ ወትምኔትነ ቱ እንዴ ቤለው እብ ብዙሕ ሓጃት ለለአምኖ እቱ ነፈር ለሐሩ፣ እሊ ነፈር እሊ አስክ ኢዘርአ ለክፍ አለቡ፣ አምዕል አወል ህቱ ለሐርስ ወዘርእ፣ ምነ አምዕል ለህቱ ደግገ ሀዬ። ለገብአ ነፈር ቅድረቱ እንዴ ገንሐ እግል ልሕረስ እጁዝ ቱ፣ ድገት። ድገት ነፈርከ አምዕል ለእለ ደግግ ወድየ፣ አምዕለ ሰልፍ ሐርስ ለአምብተ። ለረክበ ነዊድ ለሐርድ ወለሐግለ እንጌረት ረአስ እንዴ ወደ እተ እግለ ለሐርድ በህለት ቱ፣ እናስ ነዊድ እንዴ ሐርደ ሐርሱ ለአነብት ወእሲት ታኩሀ ተኬ፣ ምነ አምዕለ ድገቱ አስክ ለአተምም ለገብአት አምዕል ለሐርስ አምበል ሰንበት ዐባይ፣ አምዕል ሰንበት ዐባይ እግለ ነፈር ለመሬት አለቡ ሆበ። ልትበሀል፣ ሐርስ ሰንበት ዐባይ ሰራይር ወነሳይብ ገብእ እቱ፣ ጽምድ ሰንበት ሕጉዝ ሆቡ። ልትበሀል፣ እግል ድገት አትኒን ወከሚስ ልትሐረየ፣ ለበዜሕ አዳም ከሚስ አው አትኒን ወግር፣ ገሌ ገሌ ሀዬ አምበል ሰንበት ዐባይ ኩሉ ጥሉቅ ቱ ልብሎ፣ እሊ ላኪን አዜ ተርፍ ሀለ፣ ሐረስታይ ምነ አምዕል ድገቱ አስክ አምዕል ለሐርስ እንዴ ተመ እርባነ ከርያተ ኢልትሐጸብ። ኢልትላጼ። ልባሱ ኢለሐጽብ። አጭፋሩ ኢጋምም ወረእሱ ኢቀርጭ፣ እብለ አካኑ ሀሸል እት ልብል ሐርሱ ለአተምም፣ አምዕል ሐርሱ ለአተምማተ ምራዱ ወዴ፣ ልትሐጸብ። ልትላጼ። ልትቀረጭ ወልባሱ ልሐጽብ፣ ሀረሞ ሀዬ አስረዐት አለቡ። እተ እለ ሐዜከ ትአነብት ወተአተምም፣ ምናተ ዐቂብ ዶል መጽእ ለአዳም አሕድ እግል ኢልእዜ ልትጋሜ፣ ግድም እክል ወልደ ሰራይር ለሐዝዩ ሀለ ንዕቀብ። ልትበሀል ወኩሉ ድጌ ምስል ሞጤዕ ለሀርስ፣ በቲክ ወወቂዕ።- እት በቲክ ወወቂዕ ኦሮከ ከም ገርሀቱ ገይስ፣ ገርሀቱ ለበሽለት በትክ ወዳንዳሁ ለየብሳመ ወቄዕ፣ እክል እግል ትውቀዕ ዶል ትብል ሰልፍ ቀደመ ክስተተ ዳንደ ወድናከ ትሸቄ፣ ደርቡ ለዳንደ እንዴ ኢትከስት ነገል ከራመት ተአዳሌ፣ ነገል ከራመት እንዴ ሐረድከ። ለወድነ ወለዳንደ ትአከልሉ፣ ሐቆ እለ ዳንዳከ ትከስት፣ ሸረትከ ትከሬ ወእለ ትደጋድግ፣፣ ለሸለት እንዴ ትወቀዐት ዶል ትጬሌ በህለት ለገንገሬብ ምነ እክል እንዴ ትፈንተ። እክል ምስል ሕማጡ ዶል ተርፍ እተ ምግበ ሐጺነት ወቶ እለ ወክሎም በጥሮ ምነ፣ እለ ዶል እለ። አከለት እብ ሔሳሰ እንዴ አምጸው ረአሰ ሸረት ከርወ፣ ኩሎም እትሊ ሕማጦም እከለቶም በልዖ፣ እለ ዶል እለ ምነ ሰልፈ እክል ፈለሕ ተኩ ምነ፣ ፈለሕ እግል መድሐራት ምን ሰልፍ እክል ወድነ ለትጬፌ ጪፎት ተ፣ እለ ጪፎት እለ እተ ወድነ ለመጸ ኩሉ በሌዕ ምነ፣ ከም ነብረ ዐድ ሽክሖ ኢወዱ ምነ፣ ለዐረየ ኩሉ በለዐ፣ ነብረ ከም ተመት ለእክል ልትወርወር፣ አዜመ እሊ እክል እንዴ ትወርወረ ዶል ልሸየም። አክል አሕድ እግል ረፌዕ ዶል ልትዳሌ ልባን እንዴ አምጸአው ለአተኖ ዲቡ፣ለልባን እት ተንን አዳም ክሉ ትም ልብል። ልትሃጌ አለቡ ወልሰሐቅ፣ ኦሮከ አፉሁ እንዴ ጸብጠ እክሉ እሉ ከይል ወለዓዴ፣ እብለ ገበይ እለ አስከ ወድነ ተምም ተአተላሌ፣ ልባን ልታነን ወእክል ከም ሹም እንዴ ትከየለ ልትዓዴ፣ እክል ዶል ልትዓዴ አዳም ከምመ ምነ ስጅን ፍቱሕ እት ህጅኩ ወሰሓቃቱ ገብእ፣ ለክያልለ እክል መብዝሑ እግል ዘካት ገብእ፣ ምን ክል ዐስር ሽዋልከ ኦሮት ተአፈግር በህለት ቱ፣ እሊ ላክን ለእክል ብዞሕ ዶል ገብእ ቱ፣ ምን ሐምስ ሽዋል ወለዐል ምን ገብእ ዕስሪት እግል መስኪን ተሀይብ ምኑ፣ እት ወቄዕ ሬምቃይ ምን መጸከ ተሀይቡ፣ ገሌ ሳክት ሸልክፎ እግሉ ወከራመት ተ ልቡሎ ከትም ልብሎ፣ ገሌ ገሌ ሀዬ ለእግሉ ሀበዉ እንዴ ሐስበው እተ ዘካት ለሓቡረ፣ እሊ ሀዬ፣ ገሌ ምነ እት ሐርስ ለገብእ አስረዐት ወአዳናስ ቱ፣ አዳናስ ወአስረዐት እት ሐራስ ሀዬ ሚ መስል?።- ሰልፍ ለጅነ ዶል ልትወለድ ሕጻን ምን ገብእ ሰቦዕ ዶል ወወለት ምን ገብእ ሰለስ ዶል ዐልለ እግሎም፣ እተ ዶሉ አቡሁ ለአስእሎ እግሉ፣ ሕጻን ትወለደ እተባት ሀቡ ልቡሉ፣ አቡሁ ወአት ሰሜ እግሉ አውመ ስምጠ ልብሉ፣ ወለት ፍላነት እተባቱታ። ረቢ ኬር ሊዴ እተ እግሉ ልብሎ ወልድሑረ እግሉ፣ ወለት ምን ገብእ ላኪን እተባት ኢትትሀየብ፣ ሐቆ እለ ለእትብ ቅረጮ ልትበሀል፣ እት እስእን እናስ ውጁህ። ዕጡም። ሃይባይ። ለለአፈቴ ወለ ለአፈርህ እቱ ትትቀረጭ፣ እት ምን ንእተቡ እንዴ ቤለየ ለሐርየ፣ እት እስእን አብዕቡ ፍላን አው እተ እስእን ፍላን ንእተቡ ልብለ፣ እሊ ነፈር ለእግሉ ለሐሩ ለሕምብረ እተ እስእኑ ትትበተክ፣ሕምብረ እት ዕቅብ ማንተ ለትትቀረጭ፣ ሕምብረ ከም ትቀረጨት ቅርጡጥ ወቀጠፍ ልትሓበር እተ፣ ከእንዴ ትዐቀረት እግለ እናስ ትትሀየብ፣ አዳናስ። ሰረዖት ወዋረዖት (3ይክፋል) ለእናስ ልትበገስ እበ። ከረአሰ ደብር ለአንውየት ፈግሩ ከም በጽሐ ረአስ ዕጨት ጥልት ከርየ ከለዐይር ምነ፣፣ ከላስ ገድም እት ፍላን ትአተበ ልትበሀል፣ አደቡመ እሊ ነፈር እሊ እግል ልምሰል ልተምነው እግሉ በህለት ቱ፣ ሐቆ እለ ስመያት ገብእ፣ ስመያት እት ሳብዕት ትገብእ፣ እተ ስመያት ጠሊት ትትሐረድ ወስመ ሕጻን ትፈግር፣ ለጅነ እግል ልትሰሜ ሰቦዕ ቀጥፈት ለአመጾ፣ እለን ሰቦዕ ቀጥፈት አቡሁ አው አብዕቡ ሳምወን ከጅነ ንኡሽ ለሀዩበን፣ ለጅነ ለሀረሰየ ቀጥፈት ስሜቱ ትገብእ በህለት ቱ፣ ወእብሊ ለዐባዪ ለቀጥፋት እተ ጅነ ከርወን ከሐቴ ሀርስ ልቡሎ፣ አው ኩለን ለሀዩቦ ከምነን ሐቴ ክሬ እቱ ልቡሎ፣ ለጠሊተ አትምበሊት ለስምጠ ለኦሮት እግለ እም ሞልድ ልትሀየብ ነብረ፣ አዜ ላክን እብ ግሩሽ ሰበት በደለዉ ጠሊቶም ኖሶም ሌጠ በልዑ ሀለው፣ መዛይ ጠሊት ሕርስ እበ መጽእ፣ እለ ጠሊት አዳም እንዴ ኢልርእየ ጅፈረ ዐድ እቱ ኖሱ ለሐርደ፣ ሽሙይ ጠበሐ ወለአዳልየ ከለቤት ለኣትየ፣ ማዛይ ሽቅሉ ከም አትመመ እንዴ ትገሰ ሕራቡ ነስእ፣ ዐደ ጅነ አከለት እብ ሔሳሰ ለአበልዕዉ። ቡን ወሻሂ ለሀዩቡ ወለትረዩሑ ኩሉ ወዱ እግሉ፣ ምናተ ምነ ስጋለ ጠሊት ኢለሀዩቡ፣ ለስገ እግል ሐራስ ሰበት አምጸዩ ብልዐቱ ዔብ እቱ ተ፣ እሊ ስገ እሊ እንዴ ትሰርሰረ እግለ ሐራስ ገብእ፣ ሐራስ መረቀ ትሰቴ ወስጋሀ ትበሌዕ፣