موقع إريتري يعرض مواضيع ذات الصلة إلى تاريخ وثقافةالتجرى

ሰልፍ ሃዳጊት  ናይ  ትግረ  ዲብ  ኢንተርነት

Eritrean website featuring resources relevant to Tigre history and culture

ገፅ ሰልፍታሪኽዓዳትድግምህድግአምስለትመዳይንሕላይእንግሊዚዐረቢጎማት

 

አምሳላት ትግራይት እብ ቀደም ትሌ

ዔማት። ክታብ ሜራስ

 

1. ሀበይ ለእበ ኢለዐሬ ዕፍንቶ ተ ልብል፣

2. ሀበይ ምን ተዐስከረ። እት ሐየት አዳፈረ፣

3. ሀበይ። ሀበይ ገአት ስሜትከ፣

4. ሀበይ ምን አፍ ሀበይ ኢገርብ፣

5. ሀቤከ ጸዐኔከ ወከልኤከ ሐድሬከ፣

6. ሀብ እግል ትትፈቴ። ወትበአስ እግል ትትፈረህ፣

7. ሀብኮመ በዐል በረ ሔለየ፣

8. ሀበይ ኢልትዐስከር ወኦሮት ሻሁድ ኢገብእ፣

9. ሀቡኒ ሀበይ ትወዴ፣

10. ሀዴኮ! እት እብል እብ ድፈር በዴኮ ቤለ አግዕራይ፣

11. ሃብጥ ቅጥረት ኢትሃብጡ፣

12. ህመም ምን ለአብር ዐጣል ልተልሄ ዲቡ፣

13. ህተ እብ ሰብ ትነብር ወምን ተአብዐክል ሰብትጸብር፣

14. ህኩይ ልሔተ ቀይም ወድነ ኢለቅልቅ፣

15. ህኩይ እት አብራኩ ለዐምስ፣

16. ህኩይ ድራሩ ንኩይ፣

18. ህኮት ሕግላን ትወልድ፣

19. ህኮት መፍትሕ ሕግላንተ፣

20. ህግየ ለኢለአምረ መጅነን ለአምሰለ፣

21. ህግየ ኦሮት ሐን ምድር። ህግየ ክልኦት ዘርእ ምድር

22. ህግየ ግረ ዝኑብ ኢተቀልል። ወአከይ ፍርድ ምዕጥን ኢለአጠልል፣

23. ህግየ ዓቅል ዕቀበ ወታክያት ተንክበ፣

24. ህግየ እብ መሰል ወገበይ እብ ስለል፣

25. ህግየ እብ ንሳል ወገመል እብ ሕሳል፣

26. ህያብ ምን ኤማን ተ ወምብላሰ ምን ሐንገል፣

27. ህግየ ወላዲት ተ፣

28. ህግየ እብ ሕሳን ወፈረስ እብ ልጃም፣

29. ህግየ ጎር ጆር ወህግየ ጸመር ሀሮር፣

30. ህግየ ፍደት ምን ገብእ። አዚም ደሀብ ቱ፣

31. ህግየ ዐቢሁ ለለአቤ ረአሱ ልንእሽ ወእገሩ ለዐቤ፣

32. ህተ እብ ፋሻት ትነብር። ወዐደ እብ ፈለል ለአቀብር፣

33. ህዳይ መበል ጋድም እቱይ። ሰዕሩ ብሎዕ ወማዩ ስቱይ፣

34. ህያብ መጠዮት ወበአስ ደርበዮት፣

35. ህዳይ። ህዳይ ወድ-አብ ወሰርጎ ደሀብ፣

36. ህዳይ አቃርብ ዐቃርብ፣

37. ህዳይ ሂደት ይአንበረ ወሐሊብ ሕልቦ ዝበድ ይአፍገረ፣

38. ህዳይ ሐሰት ቱ ወሕድጎ አማን፣

39.ህጥፍ ኢትአብል። ህልቅ ኢተአብል፣

40. ህዳይ ተሐዜ ወራጋዝ ሸከም ተአቤ፣

41. ለለአሰልፍ ሰኒ ወዴ ወዕዳዩ ለፈዴ ተሐይሰ ወዴ፣

42. ለህሌት ዋርደት/ሓልብ ተአቴ በ፣

43. ለልትሃጌ ዘርእ ወለለአዝም በትክ፣

44. ለልትዐዮቡ ኢልትዐየብ፣

45. ለሸቀ ገማዘዘ ወለትገሰ አፋዘዘ፣

46. ለተአዘ ለብብ፣

47. ለኣኢለአሰልፍ ቄትላይ ወለኢበልስ ኬትራይ፣

48. ለኢሞተ ልርኤ፣

49. ለከድም ኢሰክብ፣

50. ለጌሰ በጽሕ ወለትገሰ ጠፍሕ፣

51. ለኢለሐርስ ክም ምራዱ ኢለሀርስ፣

52. ለኢከድም እብ ድቦሁ ለአዝም፣

53. ለአስበረ ማዩ ጨረ፣

54. ለኢተሐምረገት ኢትጸሬ፣

55. ለሐልፈት ክም ኢመጽአት፣

56. ለሽንርብ ሐዬት ወለዘዐት ኢበዴት፣

57. ለትለከፈት እብንተ ወለትደመዐት ሰራሪት፣

58. ለእለ ልብሉከ ወሰዐከ። እት ለሀይቡከ ወኢነስአከ፣

59. ለለአዝም እኪት ከድም፣

60. ለአቤከ ርኢት ለሐብዕ ምንከ፣

61. ለሐልፈት አክል ዕቃል። ለህሌት አክል ሕሳል፣

62. ለአምረከ ሰኒ ቀብረከ፣

63. ለሸፍጠ ለብሰ ወለሸጠ ዐርቀ፣

64. ለኢትጀመለ ኢውልዋሉ ገለዩ፣

65. ለትወቀለት ወልወል ወለደሀረት ውሒዝ ገለየ፣

66. ለኢጸብሐት ትበዝሕ፣

67. ለአማን እግል ትኣምር ሐሴ፣

68. ለዶረ ወድራር ረክብቱ ወሞረ፣

69. ለይአግደ ምኦሻት ኢለሐንፍል ወለትከዐ ማይ ኢለቀብል፣

70. ለሐጸ ከም ሀደ ወለሸፍጠ ክም ለብሰ፣

71. ለወልድ መይት ቤለ ሐመድ አምሰ፣

72. ለኢተአምበተት ኢተምም፣

73. ለኢሸሐገ ኢታክብ፣

74. ለአምር እት ዕቅልቱ ቤለው መዐስር፣

75. ለቤለ ለአሰምዕ ወለዘብጠ ለአደምዕ፣

76. ለኢልትሐሜ ኢልትሐመድ፣

77. ለእለ ትወዴ አንገብከ ለሓኬ እብከ፣

78. ለይሀለ እብ ስሜቱ ለሐሉፉ፣

79. ለጸፍዓመ ደግመ፣

80. ለኢተመ ገመ፣

81. ለፈርሀ ሰልመ፣

82. ለትወለደ አምዕል ኢለሐግል፣

83. ለኢወስክ ነቅስ፣

84. ለኢትዛበ ዔፍያይ ገብእ፣

85. ለኢልሐርስ ከም ምራዱ ኢጋምስ፣

86. ለአትናብር እናስ። ወለለአበልዕ ጽቤሕ፣

87. ለአተርመቀዩ ማሉ ወለጸዕነዩ ገመሉ፣

88. ለቤለው እሉ ሰምዐ። ወለከተፈው እሉ በልዐ፣

89. ለእሉ ትቀብብ ቀትለከ። ለእሉ ተአቤ ወርሰከ፣

90. ሉሸት ጸርከ ወትንእሽ እትካቱ ወትዐቤ፣

91. ላብብ መክረከ ወቅቡብ ቀበከ

92. ላብብ ምን ለአደፋርስ ሀበል ለአዳምዕ

93. ላብብ ክም ትገለለ ወጭረት ኢተርፍ ዲቡ

94. ላብብ እት ለአትላብብ ግሉል ለሀራብጥ

95. ላብብ ዶል ለአረይም ፈቁዱ፣

96. ላብብ ናይ ሰነቱ ለሀምም ወሀበል ናይ ዮሙ ከድም፣

97. ላብብ ልሕረደከ ወመሕበር ልፍረደከ፣

98. ላሊ ውዕልተ ወአምዕ ፍጉር፣

99. ልብዬ ሀዱድ አበ ትቤ በልዒት ዘርአ፣

100. ልሔተ ለኢለሐርስ ቀይም ወድነ ኢለቅልቅ፣

101. ልቦም በሐር ወዕንቶም ገሀር፣

102. ልዕቤ እዬ ትቤ እንዴ ኢተሐንኑ፣

103. ሎቢን ለኢለአምሩ ዕንግሌ ለአመስሉ፣

እብ ሐርፍ () ህዬ።-

104. ሐሊብመ ውላዱ ሔሰዩ፣

105. ሐምቅ ሐምቁ ምን ረክብ ዜነት ለአፈግር፣

106. ሐ ምነ በዐልተ ለትመዬት እተ አካን ተሐይሰ

107. ሐረስታይ ዳርብ ሳብ ጋርብ ወተላይ ዳርብ ሐሊብ ሻርብ፣

108. ሐሰት ለለአመጸአ ምን ትረክብ ለልትከበተ ኢተሐግል፣

109. ሐቆ ሺበት ወምብረሕ ሀዴ ቤለ ኢልፍረሕ።

110. ሐቆ ጽጋብ ስካብ፣

111. ሐቴ አለቡ ሐቴከ ኢተርእዩ

112. ሐን ቀሚሽ ወሽጢ ወሐን ብላይ ዞቲ

113. ሐዋኒት እሲቱ ከጅል ፋርሰት እሲቱ ሸንን

114. ሐንቴ ዕንቱ ቀበት ሕጁባም ልትሸየም

115. ሐሰት ምስል ሸማል ትትነፌ ወአማን ክም ደሀብ ትጨሬ

116. ሐይሱ አለቡ ሓይስ ከራሁ፣

117. ሐል ክም እም ኢትገብእ ወጸሓይ ወርሕ ክም አምዕል

118. ሐኮ ተሐሜከ ተሐንጀር

119. ሐቆ ልርኡ እከ አቡከ ልስዕሞ እከ አፉከ፣

120. ሐምዴ ወሪም እግለ ወሙት

121. ሐጪር ወለደከ ወቅቡብ ቀበከ

122. ሐዋን ውዳይከ ለአደግመከ

123. ሐርዕ ይቡስ እብ ኬደው ኢለጥእ፣

124. ሐዋኒት ሽክ ቲበል ወሽልሕት ከልብ ልብለዐ

125. ሐርስ ሐር ወህዳይ ዕብ መንፈዐት አለቡ፣

126. ሐቴ ዕንቱ ቅሩብ ዐዊርቱ፣

127. ሐቅ ዝሉም እንዴ ኢፈሩዱ ፍሩድ። ወስገ ዓሰ እንዴ ኢለሐሩዱ ሕሩድ፣

128. ሐየት እት ልርእው እብ አሰሩ ሐዙው፣

129. ሐዋን ምን ሐዋኒት ኢለሀልፍ ወአርዌ ከብድ እት ሕድት ለአከልፍ፣

130. ሐመዶት ነፍስ ጥባይ ጸርዕ ቱ፣

131. ሐርማዝ እት ዕቆት ነዊድ ኢልትአሰር፣

132. ሐዋን ሞላድ ለዐልብ ወብቆዕ ለትረኤቱ ወዴ፣

133. ሐርማዝመ እብ ሰዳይት ሞተ፣

134. ሐርብ ሐማት ትረፍዑ። መካሪቱ ዲብ እሲት ወል፣

135. ሐጺን ግቡሕ እት በዐሉ ለአቀብል፣

136. ሓሊብ እብ ማይ ፈስስ ወስገ እብ ገሎደ

137. ሐንኪሸት ከብዱ ትመየ ወሐንኪሸት እግሩ ዔረ፣

138. ሐ ጽምእት መሰል ኣብየት ተ፣

139. ሐ ሰብ አለበ። ሰብ ሶጎ ልትካፎለ፣

140. ሐ ብዙሕ ሰብአ እምበል ምምሳይ ተዐይር፣

141. ሐዲስ ምስተርሕ ወገዲም ልብ ቀርሕ፣

142. ሐር እወድየ ሐር እነሰአ ኢኮን፣

143. ሐር እወድየ ሐር ትወዴከ፣

144. ሐሙከ ሸዌት ሐጋይ ኢልሕዜከ

145. ሐናፍሎ ምን ትመጽእ ገናፍሎ ትመጽእ፣

146. ሐሳይ ብእሰ ሐሳይት ተአጸብሕ

147. ሐዋን ሕሜት ወድ ዐዱ ፍድብ ለአመስለ

148. ሐዋን ምን ዓጭሙ ምን ጀርብመ ኢልትዐወት፣

149. ሐምቄከ እብ ቅስመት በድሬከ፣

150. ሐማስ ቆበት ኢሊዴ ወሰብ ዕዳይ ኢልትአቴ

 

 

151. ሐምቅ ሒለቱ አምር ምን ፈዳብ ሐይስ፣

152. ሐሰት ሴፈ ኢትሐዜ ወመስተይ፣

153. ሐሳይ ብእሰ እግል አንስ ተሐሴ፣

154. ሐዋንኩም አትማስሎ። ብቆዕመ ዕምሩ ኢሬመ፣

155. ሐሮ ሐሊብ ለቡ ዐሙር ማይ ከልስ

156. ሐዋን እሙ ትገምዩ።

157. ሐሪር ምንመ በሌ። ግደማቱ ተሀሌ።

158. ሐቴ ለኢቤለ ክልኤ ኢልብል።

159. ሐሰት ወለት ኢደሊ ተ።

160. ሐሰት ወሴፈ አክል ሀነነው ነቅሶ።

161. ሐብል ሐሰት ሐጪር ቱ።

162. ሐዋን እት አካኑ ወዴከ።

163. ሓግለት ጸመር ጎረ ትጻመር።

164. ሐዋኒት አንስ ደጋሚት ወሐዋን ሰብ መተልሂት።

165. ሐርሰ በትከ።

166. ሐሊብ አለበ ሽለል ትጸብሕ

167. ሐሳይ ሰምዑ ለአረይም

168. ሐሳይ ወሴፈ እት ክል አምዕል ነቅሶ

169. ሐልፉ አለቡ። ሓይስ ዐዱ ገብእ

170. ሐብኮ ሐቅ እንዴ ይእበለዐ አጥረጠተኒ

171. ሐዋን አምዕል ሐምዴሁ ኢትምጸእ

172. ሐዋን አርወሐቱ ኢቀብብ

173. ሐቆ ፍርድ ፈጽም ወሐቆ ስገ ዐጭም

174. ሐዞት መትጋርፍ ለአብለዐነ

175. ሐክር ብሶት ሕብዐት ገልገላይ ተ

176. ሐየት እግሁጽ ኢትትጋደሉ። እያድ አድርሩ፣

177. ሑከ ወድ እምከ ወውላድከ ወድ ርሕምከ፣

178. ሑ ወድ እምቱ ወውላድ ወድ ርሕም፣

179. ሑከ ምን ልትላጼ። እንታመ ረአስከ አጥልል፣

180. ሑከ ምርካብከ ኢረድየ ወሞትከ ኢለሐዝየ፣

181. ሑድ እግል ተኣምር ብዙሕ ትሰአል፣

182. ሑዬ እት ቀትል ረኤኮከ። ወወሪድከ ምን ሀብከኒ አመንኮከ፣

183. ሒለትከ ወምስጢርከ ስተሩ፣

184. ሓግል ድሕራይ ገብእ፣

185. ሓትሮ እግል ቤት ሹም ትጤርዕ፣

186. ሓጥር ወሃይባይ ረቢቱ መለሀዮም፣

187. ሓል ሑ እምቱ ወአብ ዋልዳይ፣

188. ሓግል ናይ በዲሩ ዳግም፣

189. ሓግል መተምኒ ገብእ፣

190. ሓግል መተምኒቱ። ክም ምራዱ ኢረክብ፣

191. ሓግል እብ ሰእየት ነብር፣

192. ሓል እንዴ ኢለሀዴ ወልድ፣

193. ሓል አለቡ ጌምያይ ወዴ። ወወድ አብ አለቡ ዌርሳይ፣

194. ሓጥር ወተናን ገበይ (ምፍጋር) ኢለሐግሎ፣

195. ሓድረት በኪተት ተ ቤለ ሐመድ አምሰ፣

196. ሔርዳይ በያት ወመግዕዛይ መያት፣

197. ሕሙም ዕንታቱ እት ተናን ኢተቅርብ፣

198. ሕድት ምን ሐገሌብ ተሐይስ፣

199. ሕፍረት መለሀይ አለበ። ወመጺጸት ክፍለት፣

200. ሕድት ኖሱ ቀብብ። ብዝሕት ጸሩ ኢረክብ፣

201. ሕድት ኖሱ ለኢለአክብ። ብዝሕት ጸሩ ኢረክብ፣

202. ሕንቃቄ ወድ ወዳይት ረአስ ሐርብት ካይድ

203. ሕክም ረቢ ረዳቱ፣

204. ሕክመት ምን አፍ ጅኑን ንስአ፣

205. ሕከከኒ ክም ኖስ ኢትገብእ፣

206. ሕንቃቄ ብዝሕት ወተዐይን ወትገልል፣

207. ሕማም ዓጭም በዐሉ ነስእ፣

208. ሕጉዝ እት አንገቡ ርጉዝ፣

209. ሕጉዝ ዐምሳት ለሀዴ፣

210. ሕጉዝ በሰርታይ ገብእ፣

211. ሕጉዝ ማይ ግናዘቱ ወርድ፣

212. ሕጉዝ ጭዊት ለአተንሴ፣

213. ሕጉዝ ግድእት ካይድ፣

214. ሕሽክል ኖሱ ለኢፈትሕ። እት ቤቱ ሚ ለአመሴ፣

215. ሕንቃቄ ትጀክልለከ ወሪም ምድር ሰፍልለከ፣

216. ሕሳብ አለቡ መለሀይከ ኢልግበእ፣

217. ሕፍረት እግል ሔፍራየ፣

218. ሕሜት ግረ። ዝንብ ኢትአቀልል ወመርባት ኢተቀስን፣

219. ሕክም ለፈርዱ ወዐምሳት ለትወልዱ አምሩ አለቡ፣

220. ሕውናሁ ረኤከ ቀትሌከ፣

221. ሕሽመት ለአለቡ። ግራብ ጥሩቅ አንገቡ፣

222. ሖጸ ፍተሎ ወውጩር ሕለቦ፣

223. መለሀይ ቀዲሙ ወምድር ሐዲሱ፣

224. መርገም እት ራግማየ ወጪፎት እት ባልዓየ፣

225. መትመኬሕ ወዳቅ ወመስሕቅ ጠራጥ፣

226. መትራዳይ ለአተርድ ወፍንጌር ለአትሐውን፣

227. መትጋርፍ ነፍሱ ዐጼ ወበዐል ልሔ ዐድ ፈንቴ፣

228. መእሙናዩ ጠልም ገጹ ጸልም፣

229. መትፈቅእ እት ረአሱ ፈርህ፣

230. መብሽለት ሐቆ በዝሖ። መረቅ ለአኬ፣

231. መሐሽላይ በርዱ መትጽዕናይመ በጽሕ (ገብእ)

232. መራር ለኢጠምጠመ ጥዕም ኢረክብ፣

 

 

 

243. መውዒ ጸርከ ዕላልተአመስሉ፣

244. መስከብ እብ ግዋሬወ ነብረ እብ ሕዋሌ፣

245. መክረሀት ለወዴከ ቅርሕት ደዩ፣

246. መትሎ ብዝሕት ኢኮን ወርሕም ድቡእ፣

247. መለሀይከ ለኢገብእ እት አድግከ ኢትጽዐኑ፣

248. መንተሌ እንዴ ኢቀትል ኮሩ አንደደ፣

249. መጥሐን ከሐ ወስፋል በሐ፣

250. መጥሐን ለእለ ሀዩበ ኢተአቤ። ደቃይተ ምን ኢትትሀኬ፣

251. መጽዐን ወለት እንሰ ወእሲት ወለትን አብ፣

252. መጢቅ ይእስዩ ወሕቃን ኢሰረኒ፣

263. መትባሽራይመ መገርደዓይ ለአክዩ፣

264. መትሳልል መትሰብር፣

265. መለሀይ ሐዋን ዶል ኢዶለ ባግረከ፣

266. መገንድላይመ ሐንኪሽ ሐልፈዩ፣

267. ማል ሰብ። ደም ሰብ፣

268. ማል አምበል በዐሉ የቲምቱ፣

269. ማል ወውላድ ዐዶ ነፍስ ቶም፣

270. ማል ጸር መነጸር፣

271. ማል ኖስ ባርኖስ፣

272. ማሉ ባዲ ዐስር መንጌል ናስእ፣

273. ማሉ ባዲ ልቡ ባዲ

274. ማይ ለመሀጸ ዝበድ ኢለአፈግር፣

275. ማይ መሪር ማይ ጥዑም በጸሖ ቡ፣

276. ማይ ኡትወዴ ሞላድ ተአበዴ፣

277. ማይ ከልዕ እቅባለቱ እት ከልዕ፣

278. ማይ እበን ለአትሃግዩ ወአዳም ዕልም፣

279. ማይ ሕምሩግ ማይ ጽሩይ ትጸንሕ እቡ፣

280. ሜልካይ አለቡ ሜልካዩ ሼጣን ቱ፣

281. ሜክራይ አለቡ ሜክራዩ ሼጣን ቱ፣

282. ምህሮ ኖርቱ ወቅዌት ጽልመት፣

283. ምስል ብርድ አከይ ፍርድ

284. ምሽዊት/ሽንርብ ተሐዬ ወዘዐት እኪት ኢትበዴ፣

285. ምን ገንሐ አፋዘዘ ወምን ለህዱ እግሉ ገማዘዘ

286. ምስል ኢልግዕዝ ምስል ኢለሐድር፣

287. ምስል ጅነ ኢትምከር ወምስል ከልብ ኢትትሐበዕ፣

288. ምን መላኢከት ለእግለ ኢተአምር ጅን እሉ ተአምር፣

289. ምን ሰረት ንኢሽ። እሳት ዐባይ ትፈግር፣

290. ምን ገበዩ ለሸክፈ በዴ፣

291. ምን ሕኔት ክልዶል ሾከት። ሐቴ ዶል ጀርደት፣

292. ምን እኪትከ ኢአኬ እንብዕከ ኢተርእዮ፣