موقع إريتري يعرض مواضيع ذات الصلة إلى تاريخ وثقافةالتجرى

ሰልፍ ሃዳጊት  ናይ  ትግረ  ዲብ  ኢንተርነት

Eritrean website featuring resources relevant to Tigre history and culture

ገፅ ሰልፍታሪኽዓዳትድግምህድግአምስለትመዳይንሕላይእንግሊዚዐረቢጎማት

   

መለዋሊት ፈን ወአዋልድ አንሳት    ዘህራ ዐሊ


ምድር አክልሕድ ሳዐት ዐስር ናይ ላሊ ዐለ፣ ሰኒ ትዕበት ዲብ ቤቼ በጽሐኮ፣ እገርዬ እንዴ ሐጸብኮ ወልባስ ስካብዬ እንዴ ቀየርኮ ምስካብዬ እግል እብጸሕ ዶል እቤ። አቡዬ ሞራ እንዴ ጸብጠ እንዴ ወትውት ጸንሔኒ፣ ሰኒ ድንግጽት ዲብ አነ ይበ ሚ ጀሬት ዲብከ? ለጀሬት እቼ ቃውይተ ህሌኪ? ክሉ እብ ሰበብኪቱ፣ ዐየብኪነ ተዐየቢ፣ አነ ዲብ እለ ዐድ ስኒ ስሙይ ወበዐል ገጽ ክምሰል አነ ክሉ ለአምረኒ፣ ድጌ እብ ተማሙ ለፈርሀኒ ወፈቴኒ እንቲ ከአፎ ረሼ ትካይዲ፣ ኢቀባዬ አነ ረአስከ ኢካየድኮ ይባዬ፣ ሚ ወዴኮ? ካልጠት ምንዲ ህለኮ አስእለኒ፣ ሳምሐኒ አነ ዝንብከ እግል ልርድአኒ ይሐዜ እቤሉ ሸንከቱ እንዴ ቀረብኮ፣nአመት እንዴ አለብዬ ክል-ክልኤ ሞረ ከረ ዲብዬ፣nእተ አፌትእብ እንቅራርዬ ወደቅኮ፣ እት ረአሼ እንዴ በጥረ፣ መንጎገይ። በዐል አከይ ፈን። እንቲ ሕኔት እንዴ ደረስኪ እት ወቅት ቤትኪ ተአቲ ዲብ ፍረቅ ፍሊጺ ትብሊ፣ ሕላይ ወተማሲል ሚ እግል ትጃቅፊ ምኑቱ? ወለት አንሳይት እግል ትሕሌ ወትሰንቄ ኢወጅብ፣ ምድር እንዴ ገንሐት ወአጭፋረ እንዴ ቀዋቀለት እግል ኢትጊስ ለአስትህል ቤሊኒ ወዲብ ቅብላቼ ትገሰ፣ ምነ ምውዳቅዬ እብ ከም ሓይል-ማይል እንዴ ቀንጽኮ። ይበ ሚ ወዴኮከ? ክእነ ተአዜኒ። ፈን እግል ኖሱ ዎሮት ክፋል ናይ መድረሰት ቱ ማሚ? አነ ሀዬ ፍሊጺ እግል ኢበል ኢግስኮ። ዒድnሕርየትነ እግል አግመሎትnመደርሲነ ሕላይ ሀበዉነ ወሐሌ ዐልኮ እቤሉ ሰኒ ፋርሀት ዲበ አነ፣ ሸንከትለ ባብ እንዴ ቀርበ። ትሰምዒኒ ሀሌኪ? ክልኦት ሕርያን ብኪ፣ አው ድራሰት እንዴ አዘምኪ ምነ ምን እለ ቤትኪ ኢትፈግሪ። አው እንዴ ደረስኪ ማን ወገለብ እንዴ ኢትብሊ እትለ ቤት ተዐይሪ፣ ኢቀባዬ ምን ትብሊ አምዒትኪ እግል አብልዐኪቱ እንዴ ቤሌኒ ሸንከት ምስካቡ ጌሰ ምንዬ፣ እበ ለገብአየ እቼ ክልኤ ሞረ ሰኒ ማጸት ዲብ አነ እት ዐራቼ በጽሐኮ፣ እተ ወቅት ለሀይ አነ ዓስራ
ይ ፈስል እድርስ ዐልኮ፣ ዲብ ድራሰት ደረጀቼ ምግባይት ምንመ ዐለት ዝያደት ፈን ወእብ ፍንቱይ ሕላይ እፈቴ፣ ሕላይ ክምሰል አርወሐቼ ወቤንናይ መስተቅበልዬ ሰበት እርእዩ እብ ዝበጥ ወአትፋርሆት እግል እዘም ምኑ ኢስተትኮ፣ ላሊ እብ ግዲደ እንዴ እትሰራበብ ወሐስብ ትመዬኮ፣ ፈን ኤረትርየ እግል ጠወሮት ለገብአ ንዳል እግል አትዋይን ጀረብኮ፣ ምስል ብዙሓም ፈናኔን ሰበት እትኣመር አዋልድ አንሳት ዶረን እትፈን አከልአዪ ክምሰል ዐለ ሰኒ አምር። አቦቼ ንኢሽ ዲብ እንተ መተልህያይ ሰበት ዐለት ክሉ ትዳግም እግልዬ፣ ናይ በዲር ወናይ አዜ እንዴ ቃረንኮ ሓለት ፈን ከአፎ እግል ትግበእቱ ዲብ እብል ሐሰብኮ፣ ክምሰልዬ ምን ፈን ለትመንዐየ ብዝሓት ሰበት አምር ፈን አርሐሜኒ፣ ድድ ፈን ለብጣራም አንፋር እግል ኖሶም ፈን ኢልአትሐዝዮም? እብሕላይ ወተማሲል እግል ልትለወቆ ኢልሐዙ ገብእ? አዋልድ ሐቆ ትመንዐየ ወትዐንቀፈየ ውላድ ተብዕን በይኖም መናግእ ፈን እግል ልድብኦ ቀድሮ ገብእ? ወለት አንሳይት ሀዬ እግልሚ ትትመነዕ? ፈን ሼርሓይ ሐያት ሐቆ ገብአ። መንበረት እምበልሁ ትትቀደር ገብእ? አርወሐቼ ትሰአልኮ ወኖሼበለስኮ፣ ፈን ምን ዮም ወማሌ ይአንበተ? ክመ እርእዩ ወእሰምዑ እማትነ ወአቦታትነ እንዴ ለሐልየ ጻንሓትና ተን ማሚ? እምበል ሸክ! ረብዐት ምን ውላድ ወአዋልድ ትትከወን ነብረት፣ ውላድ ረብዐት እት አደኖም ወዲብ ዐድ ለትፈናተ ትልህያታት ክምሰል ሸሊል። ዎሶምየ። ሆይ። ጨፈረ። ግንግር ወብዕድ ልተልሀው ነብረው፣ ዎሶምየ ውላድ ልተልሀው ዲበ ወአዋልድ ለሐልያሆም ነብረየ። ምን ዐባዪ አክምሰለ ከተብክዉ። ውላድ እንዴ ደግደጎ አዋልድ ክእነ እንዴ ልብለ ለሐልያሆም ነብረየ፣ 

ዎሶምየ ወድግደግ 
መሓዝ ዐቢ ወወደግ
ፋርስ ረቢ ብዲቡ 
እናስ ከሬ ዲብ ጂቡ 
በዐል ድንቦከት ቀምጀለ 
ገናደለ ሓስድ ረቢ ልዝለለ 
በዐል ድንቦክት ሀበረት
ክላል ወርቅ ሳበረት 
ሑኪ ወሐቴ 
በልቀት ሰጥር ከሰቴ 
ሑኪ መንታይት
ዕዉት እምበል ሰዳይት 
ከሽከሽ ወዴ ለጂቡ 
ዐውል በክረት ብዲቡ 

አዋልድ ክእነ እንዴ ለሐልየ ውላድ እብ ተረቶም ሸሊል እንዴ ለአተልህወን ብዞሕ ለሐልወን። አቡዬ እግልሚ ተሐሊ እንዴ ቤለ ዛበጤኒ። እት መደቱ ላኪን ምነ እሙራም መተልህየት ክምሰል ዐለ፣ አዋልድ ሐለያሁ ምን ገብእ እግል ዕለት ወፋሻት ግሩሽ ወቅዲት ለሀይበን ክምሰል ነብረ ልትደገም፣ ትልህያሆም እግል ትግመል ወትድመቅ ምን አብያት መርዒ ለአትፋግር፣ ወአዋልድ ነዝም ዐለ ልትበሀል፣ ኖሱ እንዴ ልትመተዕ ዐለ አዜ እግልሚ እግልዬ ከሬዕ? ዎሮት ክዱሩ ቡ። ፈን ሀዬ ከረ አነ ሐቆ አዘምነ ምኑ ምን እግል ለአተላልዩቱ፣ መጅተመዕ ምን ክልኦት እንክር ልትከወምን። ምን ውላድ ወአዋልድ። አዋልድ እት ቤት ሐቆ ትክርደነየ ህተን ለልሐስባሁ፣ ለልአትዋይናሁ፣ እግል ሊበላሁ ለልሐዝየ ምን እግል ሊበሉቱ? ዎሮት ከቀባሁ ሐን ሸፈቱ ክምሰለ ለትበሀል፣ አዋልድ ምን ልትገብአ፣ ምን ፈትየ፣ እግል ለዐገበ ምን ለሐዝየ። ምን ልወክለ? ክለ ላሊ እንዴ እትባለስ። እብ ክሱስ መስተቅበልዬ ወመስተቅበል ፈን እንዴ ሐስብ ትመዬኮ፣ ክምሰል ደረሳይት ወሬፍዓይት አማነት እብ አትፋርሆት ከረ አቡዬፈን ሐቆ ሐደግርኮ ሰበቶኮ ሚ ጠለምኮ? አማነት ናይለ ምስል ከላሺነን እብ ፈን ለናደለየ እማቼ ወሐዋቼ ሀዬ ሚ እውደየ? ፈናኒት ዜነብ በሺር። ሆባይ ሰመ ተዐውል ሀሌከ። አስእለኒ ለእግለ ረኤከ። ገናይዞታት ሙዱድ ሐንቴከእንዴ ትብል። ከዲጃ ኣድማይ። እኪት ምን ልብ ኢትወዴ። ጬወት ሃሬት ኢትወዴ እት ትብል ወመወዋዲት ጃእር አባይ እንዴ ትሸሬሕ። ዘህረ ዐሊ እንከ እሊ ብላይከ ልባስ ለናይ ላሊከ ብርድ ሀለ ወጸሓይ ዕዛል ገብእ እግልከ ዲብ ትብል ሸባባት ክምሰል ናድሎ እንዴ ትወዴ። ዶር ፈን አዋልድ አንሳት ቀሊል ክምሰል ይዐለ እግል ንፍሀም እንቀድር፣ በኪተ ዐሊ ይመ ዋልዳይት እንዴ ትብል ፈራሰት ወረሐመት እማትነ እንዴ ትሸሬሕ አትዋየንኮ፣ ኣቤ። ምስለ ለዐለት እግልዬ ንየት ፈን እለን እማቼ ወሐዋቼ መሰል ሰኔት ገብአየ እግልዬ፣ ፈከን ወአማነተን እንዴ ትረስዐኮ ምን ፈን እግል እዘም ነፍሼ ኢወዴተ እግልዬ፣ መሻክልዬ ሰኒ በዝሐ፣ አቡዬ ዋልዳዬ ሀዬ? አካነት ዋልዳይ ጽንዕት ተ፣ ረዳሁ ኢነስአኮ ምን ገብእ ናይ ፈንጉሕ እስእን፣ እሊ ክሉ ለሐንቅቀኒ ወለአትሸንሀኒ እንዴ ዐለ ምን ጎማቱ እግል እፍገር ኢረዴኮ፣ በሰር ትቀወ ዲብዬ። ምነ ቀበትለ ቤት እንዴ ፈገርኮ እት ከደን ትገሴኮ፣ ለሸማል ብሩድ እንዴ ፌሬኒ በሰር ለአቡዬ ኢልሐርቅ እቡ ወአነ ፈን አተላሌ እቡ እግል እርከብ እፈክር ትመዬኮ፣ ምድር ምን እገኔሕ ጽልመት። ዐስተር ምን እገንሕ ክዋክብ። ኬመ ትሄር እንዴ ትመዬት እብ ምውዳቅ ጸሓይ አድሮሬት፣ ሰብዐት ሸንከት ቅብለት ትወጅሀው፣ ፍክረት ምን ለሀይቡኒ ሸንከቶም ሰብዐት አቅመትኮ፣ እምዬ እሊ ክሉ ዳልየቱ ይዐለት፣ ሕላይ ሰበት ትፈቴ ደለ ሐሌክወ ዲብ ሸሪጥ እንዴ ወዴኮ አሰምዓተ ዐልኮ፣ እለ ላሊ እለ ላኪን ግብእዬ ወሽንርብዬ ኢደሌት፣ ምድር እንዴ ቀርር ሰበት ጌሰ ብርድ ትሰምዔኒ፣ ሸረንርብለ ሞረ መጺጸት ወደ ዲብዬ፣ ዐቅልዬ እብ ሀመት ትሸመመ፣ ነፍሼ አቤክወ፣ እት ደንጎበ ላኪን ሐቴ ፍክረት ሐሰብኮ፣ ለፍከረት ሀዬ መደርሲንዬ እንዴ አስአልኮ ምን ዐጄ እግል ኢሪም እት መድረሰት ቦርዲን ( ዳኽልየት) እግል ልንድኡኒ ወዲቡ ዓስራይ ወዐስር ሐቴ እግል እዋስል። ምስል ድራሰቼ ሕላይ እግል አተላሌ ሰተትኮ፣ ለመደርሲን ሰደዉኒ ምን ገብእ አቡዬ ምን ገጹ ሰበት እረይም እግል እድረስ እቀድር፣ መርሀዮ ለረከብኮ እንዴ መስለ ዲብዬ ፋርሐት እት አነ ጽቤሕ ምድር እት ዐራቼ አክረርኮ፣ ስካብ ሰበት ሐልፈ ዲብዬ ክምሰል በዲርዬ አጊድ ኢቀነጽኮ፣ እምዬ ፍጡር እንዴ አዳሌት ሀረሰተኒ፣ ሚ ክምሰል ጸብጠተኒ ምንመ ትሰአለተኒ። ክምሰል ሴመ ኢጋብአት እንዴ ይአስእለ አስክ መድረሰቼ ክባባይ ገብአኮ፣ መደርሲንዬ ክሉ ለቴለል አስአልክዎምቱ፣ እብ ፍድብዬ ወአደብዬ ፈቱኒ ሰበት ዐለው። እት ቦርዲን እግል ልንድኡኒ ባሰረው፣ ለእግለ ትሰአለው ቦርዲን አካን ሰበት ይዐለት ዲበ እግል ልስለጥ እግሎም ኢቀድረ፣ እብ ድግማን ቦርዲን ብዕደት ትሰአለው፣ እት ደንጎበ ሀዬ ተዐወተው፣ ንቃጬ እንዴ ከምከመው ወወረቀት ተቅዪር እንዴ ሀበዉኒ አስክ ቦርዲን ትበገስኮ፣ አቡዬ ተቅዪርዬ ኢረደዩ፣ ትረመጨ ወምስለ መደርሲን እግል ልትበአስ ሐዘ፣ ምናተ ፈዳብያም ደረሰ እብ ቀራር ሕኩመት ልትቀየሮ ሀለዉ ሰበት ቤለዉ እንዴ ኢረዴ አስበረ፣ እት ቦርዲን ድራሰቼ አተላሌኮ፣ ለእግሉ ትቀየርኮ ሀደፍዬ ኢትረስዐክዉ፣ እት ፍርቀት ናይለ መድረሰት እንዴ አቴኮ ክምሰል ምራጄ ላሊ ወአምዕል እግል ሕሌ አንበትኮ፣ መስተቅበልዬ ባርህ እንዴ ገብአ ትርኤኒ፣ ሔልያይት ዐባይ እንዴ ገብአኮ አዳም እንዴ በሽረኒ ወክስክስ እግልዬ እት ገጬ ትዋሰፈ፣ ምነ እሙራት ሔለየት ትግሬ አክል አየ ምነን ገብእ እበጼሕ እቤ ወሰኒ ሸፈግኮ፣ አቡዬ ወአነ ቀበሊት ሰበት ትመዬነ ፈርሀቼ ሐልፈተኒ፣ እብለ አካነቼ ምህሮዬ ወሓላዬ ዲብ እዋስል እተ መድረሰትነ መደርስ ሙሲቀት ወክርንመጽኤነ፣ እግል ለአድርስ በርናጅም ሰበት ዐለ እግሉ ምስለ ለደርሶ ተሐሬኮ፣ እግል ሰነት ለገብእ ሀዬ ክርን ወሙሲቀት ደረስኮ፣ እት ገፍለት መድረሰትነ እበ ለደረስናሁ አግቡይ ሕላይ እግል ንቀድም ሽቅል ተሀየቤነ፣ እብ ክለ ሒለቼ እንዴ ከደምኮ ሕላየት አዳሌኮ፣ ለሕላየት መደርስነ እንዴ አትሳነየ እግልዬ እት ገፍለት መድረሰት እግል ሕላየ ቀረረ፣ ወቅት ገፍለት መጽአ፣
ዐስር ሐቴ እንዴ አትመምነ ሳወ እግል ንትከሬ ንዳሌ ሰበት ዐልነ ዋልዴነ እት ገፍለት መድረሰትነ ሐድረው፣ አቡዬ ሰማዲቱ እንዴ ወደ እት ቀደም ግሱይ ዐለ፣ መደርሲን ተቅዪም ድራሰት ክምሰል ወደው። ጅዋእዝ እግል ልወዝዖ አንበተው፣ አነ ምን ክለ ለመድረሰት እብ አደብዬ። ፍድብ እት ድራሰት ወነሻጣት እት ፍረቅ አወላይት ገብአኮ፣ ሐቆ ጀዋእዝ ፍርቀትነ ሕላይ እግል ተአርኤ አንበተት፣ ቀደምዬ ክልኦት ሔልያይ ሐቆለ ሐለው አሰሮም እብ ሕላየት ትግረ ተሀርበብኮ፣ ምነ ሕላየት ክልኤ ቤት ዶል እቤ ደረሰ። መደርሲን ወዲበ መድረሰት ለሐድረው ሰብ ሰልጠት ክሎም በሸረው እግልዬ፣ አነ ሀዬ እብ ፈርሐት ክርንቼ ሀሮማይ ዲብ እንተ ሕላዬ ዋሰልኮ፣ አቡዬ ትዋሀመ፣ ሕላይ አከል እሊ ሕሽመተ ወወቀይ ሀለ እግሉ? ዐጀብ ዐጃይብ! ወለቼ ምን እደይ ፈግረት እንዴ ቤለ ምን ምግሳዩ እንዴ ቀንጸ በሸሬኒ ወእግል ክለ ለፍርቀት ግሩሽ ፈንሰረ ዲበ፣ ዲበ ሰስዖ ለዐለው አንፋር እንዴ ተሓበረ ከተይ እብ ስስዒት ቤለ፣ አነ ጊመት ፈርሀት ምን ረአሼ ትረፍዐት፣ ሕላይ ወአነ እብ አማን መታሊት ትክምሰል ሕነ ትየቀንኮ፣ እበ ለነስአክወ ምስዳር ፈርሐኮ፣ ለሐፍለት ክምሰል ተመት አቡዬ ምስልዬ እንዴ ትገሰ። እብዬ ፋሬሕ ክምሰልቱ። ወቀደም እለ ለወደዩ አከይ መዋዲት እግል እሳምሑ እንዴ ትሰአሌኒ፣ ዲብ ሕላይ ለሰዴኒ ሓጃት እግል ልውዴ እግልዬ ክምሰል ቀድር በሸሬኒ፣ አናመ እንዴ ይእትአሰፍ ኦርጋን ትዛቤ እግልዬ እቤሉ፣ መቅደረት ማል ሰበት ዐለት እግሉ እንዴ ትዛበየ እግል ልንድአ ዲበዬ
ቆል አታ እግልዬ፣ ሐቆ ገፍለት መድረሰትነ። ሳወ ትከሬነ፣ እት ሳወ። ዲብ ምህሮዬ ወሕላይ እከድም እንዴ ዐለኮ። ንቅጠት ጃምዐት ሰበት ረከብኮ እት ማይ ነፍሒ እደርስ ሀለኮ፣ አቡዬ ለኦርጋን እንዴ ትዛበየ ነድአየ ዲብዬ፣ እት አስመረ ምስል አቅራብዬ እንዴ ከሬክወ እት ዕርፍ እዘብጠ ወአልሓን አፈግር እበ፣ እት ዒድ ሕርየት ወመሀረጃናት ክምሰል ምራጄ ሐሌ ወእትለወቅት፣ በርናምጄ ላኪን ምን እሊ ወኬንቱ፣ ድራሰቼ ክምሰል አትመምኮ እት መድረሰት ሙሲቀት እንዴ አቴኮ ምህነት ሕላይ ወሙሲቀት እግል አጠውር። አማነት ናይለ ፈን እትለ ደረጀት ለአብጽሐየ ሐዋቼ ወእማቼ እግል አስብት ዱሊት አነ፣ ክእነ ክምሰልዬ ምን ሕላይ ለልትመንዐ ወምሻክል ለሳድፈን አዋልድ አንሳት ሀዬ ምን ቀልብክን ኢትትከርዐ ወኢትሕመቀ እብለን፣ አበውነ ሀዬ ረቢ ፍርሆ ምኒነ። ቀልብኩም ወቀልብነ። ስታትኩም ወስታትነ። ዘበንኩም ወዘበነ በንበን ሰበት ቱ ርሕነ አብሕቱነ ወምን ትሰኑ ስደዉነ እብለኩም፣