موقع إريتري يعرض مواضيع ذات الصلة إلى تاريخ وثقافةالتجرى

ሰልፍ ሃዳጊት  ናይ  ትግረ  ዲብ  ኢንተርነት

Eritrean website featuring resources relevant to Tigre history and culture

ገፅ ሰልፍታሪኽዓዳትድግምህድግአምስለትመዳይንሕላይእንግሊዚዐረቢጎማት

 

ምን ግም-ዲብ ግም። ሙሳ መሐመድ ኣደም

አብ ዐሊ ዐቤ። ዕያሉ ሰበት ቤተ ዲቡ እት ገመሉ ዕጨይ ሕዮ እንዴ ጸዕነ እት ሱግ እግል ለአዝብዩ ወሐሬ እበ ተመኑ ረቤብዓት እክል እግል ለአትርብ እንዴ ቤለ አስክ ከረን ትበገሰ። ምናተ ዐሊ ወልዱ ወእሲት ወልዱ። ለዐለት ፈርሀት ዲብ ሕሳብ እንዴ ኣተው እግል ልክርዕው ምንመ ወጠነው። ጎማቱ እንዴ በትከ አስክላ ኣማ ለዐለ ከረን ትወከለ

አብ-ዐሊ ዐቤ ዐዱ እብ ተረቡ እግል ልእቴ ዲብ አተቃባል ገበዩ ገብአ፣ ህቱ ላኪን ሐቆ እለ ፈጅር እለ ገመሉ ወኖሱ እለ ኬደ ይአተበለ፣ ማይት እት እንቱ ልግበእ ወሕያይ ረቢ አርኤኒ ለልብልመ ኢትረከበ፣ ዐዱ ምን ሳዐት ዲብ ሳዐት። ምን ምዕል እት ምዕል። ምን ሳምን እት ሳምን። ወምን ወርሕ ዲብ ወርሕ ምንማ ሰአው ወትጸበረው። ሰአየቶም ሰአየት ውላድ መካን ገብአት፣ ዐሊ ወልዱ። ለጣንሽ ዕንታታ እሙ ወዓፌት እሲቱ ምድር አክለ መሰ ወጸበሓከ እብ ትዕስ ስጋ ሕድ ትገርተረው፣ ሰበብ መጋይሱ ለሀይከ ዲብ ለሀይሐዘዩ፣ ምንማ አተናተነው ወሐዘው። አብ-ዐሊ ላተ ጢኑ ትሰተረ፣ ዲብ ዝሮን። ብሬከንትየ። ሐመልማሎ። ገብሲ ወዲብ ደበት ሱጥር ወጸባብ ለዐለ ዴሽ አቶብየ እብ ሕርዳት አብርየእ ሔልፈት ገበይ። እሙር ሕጉግ ዐለ፣ ዕውድ-ዋድ አመቃርብ ለቀትለው ነፈር ህዬኒ። ለግርጉር አከሪት ምድር ቤት ጁክ ወብሌን ግመቱ ሌጠ ለአተጽቤሕ ምኑ። ወልዱ ዐሊ ሰረት እሳት ዲብ ከብዱ እንዴ ተዐቀረት እሉ። ከብድ ሳክባም ተርሀ፣ ወለት ሑሁ ላሊ ወአምዕል እብ ትዕስ። ስጋ ብእሰ ዐሊ መጭረት ወገልገለት ሌጠ፣ ለዕድር። ድብር ወእብር ምን ሕድ ልትናዮለ ለዐለ እም-ዐሊ እሲት ዐቤመ ምን ዐሊ ወዓፌት አኬት፣ እንዴ ክርም ትክረመኒ አናዲ። ዕያል ሰፍረ። አትርብ እግልነ እቤሉ ከዲብ አፍ ሃይሞት ከሬክዉ። እንዴ አናዲ ከረስ እብለዕ! ምን ግም - እት ግም (2ይክፋል) ለፈጅርለ በገሱ ለህግያ ዓፌት እንዴ ሰምዐነ። ረቢ እንዴ ወደየ ያሬት ድኩላሙ ወዐልነ። ለምዕል ለሀ ሚ ጸብጠተነ ገብሸ? ኢዓፌት ፈጅርለ በገስ አብ ገብሸ እደይና ሚ ኣሰረቱ ወአፈችና ሚ ላገመቱ? አና ወለት አቡዬቱ። እብ ትዕስ ለኢፈጉረ አምዕል ጸላም ጸብጠተነ ኢኮን የሀው? አብ ገብሸ ሐሊባይ ዕንታትነ እንዴ ልርኤ ወእዘንና እንዴ ሰምዕ ምን ገበይ ሞት ለጻብጡ ኢረክበ ኢኮን? ለከርዑ ሐግለ። ህግየ ዓፌት ህግየ እሲት ገብአት ከትቀበበት፣ ህግየ ገብሸ ህግያ ንኡሽ ገብአት። ወአና ለሻይበት ክም ጋናሁ ሽባቡ ገብአኮ እንዴ ብዙሕ ኢእብለዕ በሎ።? ትብል ወአርወሐተ ትመጭር፣ ከረን ጊሰት ወእቅባለት ገበይ አርባዕ አምዕል ምንማተ። አብ ዐሊ ዐቤ ላተ ሐቆለ ፈጅር ለምን ዐዱ አግወሐያተ አካን እገሌ ኬዳ እንዴ ኢልትበሀል። ዝያድ ክልኤ ሳምን ክምሰል ሓለፈ። ለገሜላዩ ድርሆይ ሕሳሉ እንዴ ባተከ እብ ሑየቲቱ ዲብለ ዐድ ዔረ፣ ግድም ዐዱ ለከብድ ስፍሪት እግል ለአጽግብ ወትንፋስ እግል ለአተክሬ እግል ለአትርብ እሎም አስክ ከረን ለሳርሐው ዐቤ። ሀድፍለ ጃእራም መቃጭፈት ክምሰል ገብአ እት ሸክ ኢገአው፣ ምናተ እግል ኢልጽበሮ ኖሶም ኢቀብረው ወቀበርኮ ለልብል አዳም ኢረክበው፣ ዐሊ አርወሐቱ እብ ትዕስ ዲብ ምድር እግል ልሽረበ ወይአበ፣ ቀሀር ወትርሃን ካፈለ፣ እግል ሓዚ ረአስ ወከበር አቡሁ አሬመ ወአቅረበ፣ ምናተ ህቱመ አቡሁ ለረክበት እግል ኢትርከቡ ኬርዐቱ በዝሐው፣ ሐቆ መደት ሰለስ ወረሕ ላኪን። እተ ምፍጋር ጃርዲን መከላሲ ዲብ ደበት ሱጥር አልዐስር አመቅረብ ተልያ ምን ቃብል እናስ ዐቢ እብ ገመሉ ዕጨይ ጽዕን። አመት አለቡ ለጀሀት ባብ ጀንገሬን ፍርት ውዕለት ለዐለት ከመንዶስ እንዴ ተዐይር ተሃደፈቱ፣ እት ቀደምዬ እበ ዲብ እዴሁ ለዐለ ፋሱ ቀትለው፣ አነ ህዬ። እሰልፍ ሰበት ረኤክዎም ዲብ ቀጬተት እብ ቃንጪሀ ዐረግኮ ከተሐበዕኮ ምኖም፣ ወህቱ እንዴ ቀትለው ዲበ ገመሉ ከትረው ከእንዴ ልስሑቡ አስክ መዐስከር ጸባብ ሐልፈውኒቡ ለልብል ከበር ሰበት ትረከበ። ዐሊ አውድ አቡሁ ወደ፣ ላኪን በልዐ ወትበልዐ፣ እንዴ ሰቴ ጸምእ።

ከብዱ ክም በዐል ሐዝ እምካኒፎ ትትቀሌ ወትነድድ፣ ከብድ ልውቃም ለአድመምእ ወከጅል፣ ወከብድ ሳክባም ከዋክብ ለዐልብ ልትመዬ፣ ዐቤ ለጃእራም ራሕመት አለቦም እብ ጅረድ እንዴ ትወደቀው ሕተት-ሕተት ዲብ ወድው ልትረአዩ። ከከብደቱ መጥወት ብቅዕት ትከናትፈ፣ ልቡ ልትዐመም። ለክልኤ ገበይ አየ ምነን ክምሰል ለሐሬ ጎማቱ ትትቀዌ ዲቡ ከፍንጌሁ ወፍንጌ አርወሐቱ እት ድቁብ ግድለ ለአቴ፣ እለ ላሊ እለ ላኪን። ዲብ ሐቴሀን እንዴ በትከ ትመየ፣ ፈጅራተ ህዬ ሰፈር አመመ፣ ሰፈር አስክ ሱውራት ዕለት። ሰፈር አስክ መሕበር ፍርስነት ወሐጠር። ሰፈር አስክ ዕንዳቄ ኤማን። ሰፈር እግል ሞት ወቅታል። ሰፈር እግል አቅሰኖት መርባት። ሰፈር እግል ጽምእ። ሰፍረ። ትርሃን ወተዕበት ወሰፈር እግል ግብእ ዎውዳይ፣ መራነት ከብድ ለደረከቱ ሰፈር ዕስመት። ሰዲድ መህሮት። ነኪሽ ከንፈር። ከህላት ወሰብር ለጠልብ ሰፈር፣ ዐሊ እለ ላሊ እለ ስፍሩ- ስፍሩ እንዴ ኢበጸሕ። ሸድ-ወጋሕ እብ ጽብሐት አተበለየ፣ ሐንገሉ ብዙሕ ሕሳባት ወሀማት ለአትሃርር ትመየ፣ እሊ አዳም እት ሚ ዘንብ መይት ወቀትል። አብያቱ ነድድ። ማሉ ልትዘመት ወለጅእ ሀለ? ለልብል ሰኣል። ገሌ ምና ብዙሕ ወክድ ለአትቀባቡሉ ወእግል ወቅቱ ካፊ በሊስ ምና ለኢረክበ እግሉ አስእለትቱ ለዐለ፣ ሐንገሉ ልትሰአል ወንሳሉ በልስ ትመየ፣ እሊ ሸዐብ ሰባብ ምን ገብአ። ሰላም ሰበት ኢሐዘ ወትጋረፈ።

ፍትነት ሰበት ዘርአ ወዐዱ ምንዲ አባቱ ለአረይ ሞት ገብእ ለሀለ? ላላእ ኢፋሉ፣ መሰለን ለአስክ እለ ጠላለቱ ለኢዘፈት ደም አቡዬ ዲብ ሚ ሰበብ ትከዐ? አቡዬ ቅተሉኒ ቤለ ከዐዶም ጌሰ በሀለት ቱ? ኢኮን- ኢኮን። እት ዐዱ ዲብ ወጠኑ ወእት ቀበት ቤቱ ሞተ፣ እለ ግብእ እለ ህዬ። ዲቡ ሌጣ እንዴ ኢትገብእ። እት ኩሉ ሸዐብ ኤረትርያ ተ ጃርየት ለህሌት፣ እት ሜራስ ሐላሉ ለትመጸአ። እምበል ዐመል ሀድፍ ናይ ሞት እግል ልግበእ ወሕቁቁ ለትከለአ ሞት ወቅታል ሐላል ዲቡ ኢኮን ገብእ? ወእግል ሚ እት ሸከክ ህሌኮ? እለ ሸክ ለአለበ አማንታ፣ ላኪን አነ እግል ሞት ወእግል ቅታል ምንዲ እትበገስ። እሎም መስኡልየት ስሜቼ ክብድት ራፍዓም ለሀለው አጄንታምዬ። እሞም። ወእለ እብ ዐወር ህደም ትካይድ ለህሌት ዋልዳይቼ ምን ለአክቦም? ለነአሻ ምን ለዓብዩ። ለሰፍረ ወለሐማ
ምን ልስረፉ ወልሳርዩ። ወለሞታ ምን ልቅበሩ? እንቲ ነፍስ በዐል አከጃህ። ፍጅዕት ክልኤ ጎማታ። ለንጋ-ለንጋ ትገብኢ? አቡዬ ሮማይ ምን ወድ ምን ቱ ለቀብረዩ? ስጋሁ ስትረት እንዴ ኢረክበ ጋባት ወአከሪት ናተለዩመ? አርወሐት። ሞቱ ሞት ኢመስለት ዲብኪ ከእብ ክሱስ ዕበያት ወሸርፍ አጀኒት ነኣይሽ ወአንስ ደገልል ተሐስቢ ህሌኪ? ሀም ወፈሀም ለአለበ ዕይብት አርወሐት። ስሉብ ሌማና። ዕለት አለበ። ቅይር መርባት አቡሀ ኢተአቀስን። ቄትላይ አቡኪ ዋልዳይኪ እሙር እንዴ እንቱ ክምሰለ ሐቴ ለኢወደ ቅብላቱ ምንዲ ትገንድሊ ለለአተቅብለኪ ሚ ልብለኪ? ልባስ አከይ ሐበን እንዴ ለበስኪ እግል ትምበሪ? ለእ ኢትገብእ! እንዴ ኢልትአመሩ ክርንቱ እንዴ ወቀለ ሰበት ተሃጋ። ለጀፈሩ እክርርት ለዐለት እም መነቲት ሔማሁ ምና ኣትየት እቱ ለዐለት ስካብ ድቁብ ሰበት ነፈዘየ። አብ ስዒድ አብ ስዒድ ብስምላ በል ከሼጣን ዐውዝ። አስተቅፍር። እብ ግሳይከ ግበእ ከዐውዝ፣ ሚ ጸብጠተከ? ሚ ሐላማት ወሀተፍተፍቱ እሊ? እስትቅፋር ብለስ! ላኢላሃኢለለህ መሐመድ አረሱልላህ። እስታቅፍርላሂ ለዐዚም ቴለቱ ለተሐለማ እንዴ መስለየ፣ ህቱመ ዓፌት ወለት አቡሁ አሰናይ እግል ተኣምር እቡ ሰበት ኢሐዘ። ክምሰለ ልትሐለም ለጸንሐ እንዴ ልትመሴሰል። አዑዝብላሂ ምን አሼጣን አረጂም። እስታቅፍርላሂ ለዕዚም እስታቅፍርላሂ ለዐዚም፣ ሕልም ከአፎቱ ለእሉ ተሐለምኮ? አክል ገመል ረበዕ ለገብእ ሐብል ምድር ህቱ ልትካረፈኒ ዐለ፣ ኡፍ አዑዙብላሂ ምን አሼጣን አረጂም እስትቅፍርላሂ ለዐዚም ክም ቤለ። ዓፌት ኦሮ ልበ እንዴ እንተ። እላቱ ገመል ረበዕ ሐቆ ገብአ ላተ ደሐን ቱ፣ ሕጻን እግል ንውለድቱ። ትቤ ወእባሃ ፋለ አስኔት ወለ ህሽህሽት ወሲደትለ ክባባ አትሳኔት ከምን ሐዲስ እተ እብ ህግየ እናሳ ለትነፈዘት ምኑ ስካባ ዐቅበለት፣ ዐሊ ላተ አዜመ ምን ሕሳባቱ ኢአትካረመ፣ አሬመ ወአቅረበ፣ ሐርቀ ወበርደ፣ ወቀለ ወደህረ፣ ሐጊገት ሞት እት ቤቱ ለትፈረደት ዲቡ። ምን ሕቁቁ ለተሐረመ። ምን ቤትከ ፍገር ለጸብጠቱ። አዳሙ ክም ንዋይ ለትሓረደ። ዐዱ ዲብ ጨበል ሞኦሻት ወድበን ለትበደለ ወምን ወጠኑ እግል ልፍገር ለትቀሰበ ገቢል ሞት-ወቅታል ሐላል ዲቡቱ፣እምበሌሁ ሕርያን ብዕድ አለቡ፣ እኪት ለወዴከ እኪት እግል ልትፈዴቡ፣ እት ናዩ። ዲብ አርደት ሜራሱ። እት ወጠን አብዕቦታቱ ወአበው። እግል ሐቁ ወእግል ሕርየቱ ወእስትቅላሉ ለመይት ወለቀትል ህዬ። ሞቱ ሞት ኢኮን፣ እንዴ ጠሬዕ ወሸኬ ለሰምዑ እዘን ምን ጸምም። አከይ ግብኡ ለልርኤ ዕንታት ረመድ እንዴ ጸብጠዩ ምን ለዐውር። ዝሉም ሸዐብ ለልትበገስ እግሉ ሀደፍ ወመብዳእ ራትዕ ሰበት ገብአ። ሄራሩ ሊሪም ወልሕጨር ለእት ፍንጌ ሐርማዝ ወአቅሕሞተት ለገብእ ግድላ ሒለት እብ ሒለት ልምረር ወልጥዐም። ለእሉ ነስአ ልንሳእ። ዐውቱሁ ሸክ አለበ! ቤለ እብ ልቡ፣

ዐሊ እንዴ ጸብረ አውድ አቡሁ ክም ወደ። ምናተ ሀሙ ወሸቀላቱ ምን ወቅት እት ወቅት እንዴ ዘይድ ክም ጌሰ። ለታርሀት መርባት አቡሁ ከብድ ሳክባም እንዴ አትረሀቱ። ግሳይ እት ሽፍር ሰበት መረ ዲቡ ህዬ። ለሕጅብት ዋልዳይቱ። ዓፌት ለሔማሁ ወለሀም አለቦም አጄንታሙ ሬፍዓይ አለቦም እት ከደን እንዴ ሐድገዮም ሰፈር ክም አመማ ርኤነ፣ ዐሊ ሳፍር ሐቆመ ሀለ። ለዕያል እግል ምን ተርፍ ሀለ ገብእ? ለሰፈሩ ህዬ አስክ አየ። እግልሚ ወእበያቱ? እብ አማን መርባት አቡሁ እግል ለአቅስንቱ ገብእ? ለአቀስን ገብአ ምን ገብእ ህዬ እብ ከአፎ ወዲብ ምን? ረቢ ደልዩ፣ ለተሌ ሳልሳይ ክፋላ ቅሰትቱ ንቅረእ። ጸሊም ፈርደ እንዴ ነስአት። ለዲመ ትትአመል እበ ደዓሃ። እት ረቢሀ ወዴት፣ ወልደ ዐሊ ላተ። አሰብሑ ሐቆለ ትሰለ ክምሰል በዲሩ ኢሐድረ ወኢአስተርሐ፣ ምናተ እሰኣለትለ ምን እዴሁ ሌጠ ለልትጸበራ እሲቱ ዓፌት ዎዋልዳይቱ ምን ገረድ መረት ዲቡ፣ ለጎማት ክም ኢትትቀየር ላኪን ላሊ እንዴ እንቱ ደረቡ ጣይም ሰበት ዐለ። እት ክልኤ እንዴ ትከፈለ ኢሐረጋረገ፣ ዓፌት እሲቱ ለመነቲት ስዒድ ወስዒዳ አስክ ፈርደ ትነስእ እብ ብካይ ለዐንግሮ እንዴ ዐለው። ሰላተ እብ ሸፋግ እንዴ ተራከሸተ ዐርገት እቶም፣ ወክምለ ዲርሆ ሐቆለ ሐፍሸት ዲቦም ኦሮቶምከ ጥበ ኦሮት ተአልቀመ ከትም ቤለ፣ ዐሊመ እለ ዶል እለ በክት ሰበት ረክበ እግል ለሓልፉ ኢሐዘ፣ ክልኤ ዶል እሕሕሕ እንዴ ቤለ ሕልቅሙ ሐቆለ ሐሳሓሰ።እበ ተረቅቡ ትርሹም ዲብ እንቱ። መለሀይ አነ ዮም ቀሬዳይ ሀለ እዬ ወዲቡ እግል አግውሕቱ፣ የምክን አጊድ ይአቅበልኮ ምን ገብእ። ኢትትሻቀሎ፣ ቶቤኮ እት ረቢ እትአከር ምሴ ላኪን ዐይር ክም ቤለየ። እሲቱ ዓፌት ምን ሞት አቡሁ ወሐር ትርእዩ ዲቡ ለዐለት አሻይር እንዴ ለአትሸክከ። ወለአቡሀ ዐቤ ለይአቅበለ ምና ግውሐ ፋቅደት ዲብ እንተ። ሃያእ አሰቡሕ ምድር ለተአገወሕ ዲቡ ሚ ቀረድቱ ህቱ? ምድርመ ጻቤሕ ኢሀለ አዜዲ፣ ሀያይ በል ወእብ ዕንታትከ ፈታይ ወአባይ ፈርግ። ወገሌ ደሐንቱመ? ትሰአለት ከብደ እብ ሀረከት እንዴ ትትበጭበጭ ወትትሀምተክ፣ ዐሊ ካልእ አለበ ወሳልስ። ደሐንቱ እብለኪ ህሌኮ ደሐን። በልሰ ዲባ፣ አየ ኣማም ህሌኩም ወለቀረድ ህዬ ቀረድ ከፎቱ አሆ ትሰተረ? አትሌት አዜመ ዓፌት፣ ሃ---ያእ ቅሩብቱ እብለኪ ህሌኮ ወሐሬ ህዬ ኩሉ ቀረድ ወምስጢር እግል ተኣምሪ ላዝምቱ? እምበል ሰበብ ሐሩቀት አርአ ዐሊ፣ ወለቱዬቱ ከእንተ ምንዬ ለትሐበዑ ሚ ምስጢር ብከ? ሐሬ ህዬ ምን ጋሪትከ ከርዔከ አለቡ፣ ላኪን አደሐ ጸዐደ አካን ፍላን እገይስ ህሌኮ ምን ትብለኒ አና ሚ እግል ኢበለከ? ወሑድ ብዙሕ ምንዬ ለትሰትሩ ሚ ምስጢር ሀለ እግልከ? ሸቀላቼ ዲ ደሐን እለ እት ክርንከ ትደፍእ ለሀሌት ዋልዳይትከ ቀረድ ብዬ ቤለኒ ከአግወሐ ምንዬ ምን እብለ ኢትትሻቀል መስለከ? ዘንበ ኢትንሰእ እግልከ? እት ግራሁ ለለሐድገ ግረ ባቅየት ሰበት ትረኤታ ህግያሃ ትቃረጨት ወዕንታተ ትማልአ፣ ዐሊ ለተአትሐርቅ ምስምሰ እምበል አለቡ። ሃፍ ልቡ ረፍዐት ከሀንደገት ጸብጠት፣ ዓፌት ምንኪ ትትሰተር ሐቴመ አለብዬ። አዜ ህዬ እግል ተኣምሪ ተሐዚ ህሌኪ ማሚ? አና እግል እትዐስከርቱ! እግል ትትዐስከርቱ? አይዋ እግል እትዐስከርቱ! ከምስል ምን እግል ትትዐስከር ተሐዜ ህሌከ? የሀው ስምዖ እግልኩም ለእሲት ለምንኮራ፣ ለእዘነ ለሰምዐዩ ቆል አሚኑ አቤት ከትሸከከት። ዲብ ጦር ሰራዊት ወከመንዶስ እግል እትዐስከርቱ እግል ኢበለኪ ተሐዚ ህሌኪ? አና ዲብ ሰውረት ኤረትርየ እትዐስከር ህሌኮ። ወግራዬ ኢትሕመቂ! ዋልዳይቼ ህዬ አስክ ምን አፍ ብዕዳም ትሰመዕ ክምሰለ ሐቴመ ለኢሰምዐኪ ስተሪ ምነ፣ ዓፌት ለስተሪ ምና ለትብል ዘዐት ሰበት ነክአተ እት ምግብ ህግያሁ እንዴ አዳለቀት ዲቡ። ስተሪ ምና ትብለኒ ህሌከ ዐሊ? ከፎ እስተር ምነ? ዋልዳይት ኢኮን? ወሕና ህዬ ምስል ምን ንትረፍ። እግል ምን ተሐድገነ ህሌከ? ገብእ አቡዬ ዐቤ እንዴ ኢከፌተነ አዜ ህዬ ናይከ እግል ትትወሰክ ዲብነ? ኢተሐስብ እግልነ። ዓያን ራሕመትከ ከላስ የብሰ። አና ወዐመቼ ላተ ደሐንቱ እግል እሎም መነቲት ውሌዳምካማ ኢትትከለብ? ለሐየ ምን ለአምብሩ ወለ ሞታ ምን ልቅበሩ? ለአጀኒትዲ እብ ምርሐር ወእብ ምን ቀደም እግል ሕዘሎም እቀርድ፣ ለርፋዕ ለተሐዜ ዋልዳይትከ ህዬ ምን ልሕዘለ? ምስል ምን ንትረፍ? ወለምስሉ ተርፎ ኢአምር። በናታ በይን ጻብጠትክን ህሌት?
አና ህዬ ክምሰል አቡዬ ሐበት እንዴ ይአወቄ ምን እመይት ተሐይስ ዓፌት? ወለእብ ዕሉግዬ ምን አከርር ወሽካፍዬ እንዴ ነሰአኮ መርባት አቡዬ እንዴ አቅሰንኮ ምን እመይት ተሐይስ? ለገበይ አማን ወኤማን አያ ምነን ተ? ትሰአለ ዐሊ ወጅሁ እብ ሐሩቀት እንዴ ለአንጸባጽብ፣ ዐሊ በሊስለ ማይ እምበዐ ትትሓወል ለዐለት ዓፌት እንዴ ልትጸበር ለፈርድ አሰብሐ ክም ትሰሌት እብ ሕግላን ቅሽር ለትሓበረ ዲበን ሐቤታት ቡን አሰቡሕ ምስል ዐድ ወልደ ለትሰቴ እም ዐሊ ዐቤት። አና ወደሐንዬ እንዴ ትብል። ለዝኑድ ፍጄናያ እተ ፈርደትለ እብ ሽፍጣት ለትሀተከ መገልበበ እንዴ ዐቅረቱ። ዐሊ ወእሲቱ እብ ህግየ ዲብ ሕድ ክተይ ጋብኣም እት እንቶም። እንዴ ትበራድህ ወተሀተማትም። እብ ገብእ አፌትለ ቤቶም ባጽሐት ህሌኮ ክም ትቤ። አመት እምበል አለቦም። የሀው ዐድ ገብሻ ሰኒ ትመዬኩማ? አባይኩም አፎ ክም እነ ህግያኩም ትወቀለት ዮመቴ። ሚጻብጠትኩም ህሌት? ትሰአለት፣ ዐሊ አፉሁ እንዴ ትለገመ እምበል በሊስ ፍልግ- ፍልግ እት ልብል። ዓፌት ለመነቲታ ስዒድ ወሲዒዳ ኦሮቶምከ ዲብ ሕቀተ ሐቴ ረፍዐቶምከ። ዐመቶ ከበር ነአሽከ አለቡ ወዐቤከ! ወልኪ እት ከደን እንዴ ሐድጌና ዲብ ሰውረት እፈግር ህሌኮ ልብል ሀለ ቴለተ ወለዐሊ እግል ልትሰተር ምና ልትፋኔቡ ለዐለ ከበር መጋይሱ አስክ ሰውረት ጠለቀት እተ፣ እላቱ! ሐቅኪቱ ስርዕኪ በልዐኪ ከክርንኪ ትወቀለት ዮም፣ ገብሻ ወለት አቡዬቱ! ሕና ህዬ እግል ምን ንትረፍ? ምስል ምን ተሐድገነ ህሌከ የሀ? አናዲ ግድም እንዴ ብዙሕ ኢትብለዕ በል እምከ። እለ እዲና እለ ሓድገታ ዲበ ህሌኮ አለቡ፣ እሎም መነቲት ህዬ። ምስል ምን ወእግል ምን ልትረፎ? ኢቀባካ ገብሻ! ኢገበይከ ትፍ በለ! ከረሐም እትና እብለከ ህሌኮ፣ ሐቆከ እት ምን ንድፈእ ወንገንግእ? ቴሉ፣ ከላስ ከላስ አክለኪ! እትሊ ወቅት እሊ ለልርሕም ልብ አለብዬ! ሰኒ ገበዬ ወገበዬ። እለ ጎማት እለ ህዬ ዮም ትፍ ይእብለ ወፈጅር።


ዐሊ ጎማቱ እንዴ በትከ እት ሰፈር ምንማ ዐለ ከብዱ እብ ሀመት ትበጭበጨት ከምድር ወሰመ ዐልላቡ፣ ገሮቡ ብሩድ እንዴ እንቱ ከብዱ እብ ቦክ ናይ ሃብ ሐፋነት ትቀሌት፣ እት ቆሪና በሐር ሀመት ለሐምስ ሰበት ዐለ። ምን ዐዱ ምን ትበገሰ ሑድ ጌሰ ሚብዙሕ እንዴ ኢልትአመሩ። ለማያ አስክ ሕሊል ዐንሰበ ለደንን ታክየት ወመራር ስጋደት እንዴ ፈግረ። እተ ማይ ምውዳቅ ጸሐዩ አስክላ በራር ጋድሞታት በርከ ለደንን ሮራ ውቁል ዲቡ አወልወለ፣ ለባካት መዐስከር ናይ ጄሽ አቶብያ ሰበት ዐለ ዲቡ። እብ ክሱስለ ኣመ ለዐለ ሰውረት አሪትርየ እግል ልትሰአል ሰበት ኢሐዘ ምስጢሩ እንዴ ደብደበ። ለእብ ጭብ ምሽጣቅ ሕፍረት ቀብር ሌጠ ለመስል ሕሊል ተከነ እብ ረእሱ ደነዩ፣ ለጀርውን ለዐለ ቅዙር ማይ ዘረ ሰበት ታለዩ ህዬ። ምስምሳ ጽምእ ኢዐለት እግሉ፣ አምዒቱ ላኪን ክምሰል ሕረጽ ዓዳየት ጥልት ትለዋለ፣ እገሩ እሻረት መትሓባላክ ዲብ ሕድ አርአዩ፣ ምናተ እብ ምስምሳ ናይ ሰፍረ ወተዕበት ሄራሩ እግል ለአትካርም ኩሉ። ኩሉ እት ምኩ ኢጀነት እግሉ፣ ምድር ሓጋይ ሰበት ዐለ ጸሓይ ወተዕበት ምን ሕድ እንዴ ልትናየላሁ። ምና ለውያለ ሕሊል ክም ፈግረ። ምን ቅሩብ ዲብ ኦሮት እት ቅስለት ጋምለት እብ ክስራሀ ፈጨሕ ወብሹል እንዴ ዐርገ ናይድ እብ ግንደቡ እግሉ ለሀንቅሽ ለዐለ እናስ ዐቢ ዲቡ ክም ሸብበ ፍንጌ ፈርሐት ወድንጋጽ ገአ፣ ሐቆ ሄራር ነሳፈት ሐጫር ሐንቴሁ እንዴ በጥረ። አሰላም ወዐለይኩም በዐል ናይድ። ደሐን ረኤናሁ ቤለ ከበሊሱ ትጸበረ፣ ለካፍል ዕምር እናስ ለሕጃበትለ ገኖ እተ ሕርቱማሁ ገጹ ለዐል እንዴ ሰቅስቃ ዲበ ቲሩ ሐቆለ አተንከበ። ወዐለይኩም ወእሰላም አቤከ ኢልጽነሐከ እምበለ ፈቴከ አርሕብ ቀደም በል! ቤለከ ምና ዓርግ እተ ለዐለ ዕጨት ክባባይ እብ መትከራይ እንዴ ገብአ ምን ቅሩብ ደሐን ረኤናሁ አሰናይ ደሐን መጸ። ሚትደግም። ሚረኤካ ወሰዕከ! ቤለ እደይ አድሕድ ትማጠው፣ ለበዐለ ናይድ ለሕንጉር ጸሊም ድግድጋሁ እበ ሰለስ ኒቡ መደርገፉ እንዴ መሽጥ። ምን አያቱ ደሐን ረኤንሁ! ትሰአለ፣ ዐሊመ ለብትክት ለዐለት አስእኑ እንዴ ወጭል። አና ምን ቅሩብቱ ምን ቅሩብ። ዲብ ሰላም ወመትካባር ዓዳት ህግያነ ወካሰተን እተ ሰነት ለሀ ምን ቅሩብ አና ምንማ ትብል ኢለሐድጉከ እበ፣ አሃ ቅሩብከ ህዬ አያአካን ጠለቅከ? ደግመ አዜመ ለበዐል ናይድ፣ አናማ በክቲ ምን ረዪም ይአነ። ምን ጀሀት ዐንሰባቱ። ቤለ ዐሊ ምና ክሕለት ድቅት ለትመስል እት ጀፈሩ ለዐለት ሻከት ብርድት እበ ሕፍኑ እንዴ ሰቴ፣ ወአዜ አያአካን አምም ህሌከ? አትዐረዩ፣ እብ ሰፍራሁ ሰበት አግረሰ እበ መስተዩ ብራህ እግል ልሕለብ እግሉ ለአጥባያ ዲብ ምድር ልትሰሐብ ለዐለ ዕንታታ: ዕንታት ጥልያኒ ለመስል ጠሊት ምጭዕት እንዴ ልትአልበጥ እሰልፍ እብ ዕን-ትህመት ገንሐዩከ። እሊ እናስ ደሕኑቱ-መ አፎ ሰኣል አሰር ሰኣል አተርተ ዲብዬ ቤለ ከትሸከከ ወሐር ህዬ እግል ልብለስ ዲቡ ሰበትሐዘ። አዜማ ይአረይም እሊ ባክና ኢሐልፍ። አትዐረ እብባ ኣምማ ለዐለ ገበይ መጋይስ አስክ ሰውረት እግል ለአስእሉ ሰበት ኢሐዘ፣ ለበዐለ ናይድ ምና ጠሊቱ ቅዝር እተ ነዛሕ መስተዩ እንዴ ለአትሃርር። በይ ጣይ-ሑካቱ ሪም ላተ ግድም ምን ዐንሰበ ሰበር ሐቆ በጸሐከ አሪምካማ ኢኮን። ቀረድከ ምንማ ትሰትር ለዘበን እዴ ማን እዴ ገለብ ለኢተአምን ዲቡ ዘመን ጅግሉብ ጋብእ ሰበት ሀለ አማንካቱ፣ እት ገበይከ ህሌከ ሑ ምን ሑሁ ለሰትር ዲበ መደትታ ለመጸአትነ ህሌት፣ ረቢ ለአዳግመናተ ክምሰል ቤለ። ዐሊ ምና ትህመት እግል ልትባለሕ ወልፍገር ምን ሐዘ። ለለእ አና ሐቴመ እለ ሐብዕ ወእለ እሰትር ጋሪት አለብዬ፣ በስ በዐል ዔርበይት አና፣ ንዋይ ባዲ ምንዬቱ ንዋይ፣ ቀደም ሰለስ ሳምን ክልኤ ነአት ገራይን ጸዓዲ እደየን መቃርብ ባድያት ምንዬተን ወእብሊ ምድር ጎና ትሰርበበየ እግልዬ ከእለን ሐዜ ህሌኮ። አትመሳመሰ፣ ለበዐለ ናይድ ሕውዝ እብ ሰሓቅ እ- -እ እንዴ ቤለ ሐቆለ ደክደከ፣ ከለ እንሳካ እንሰ ከአፎታ? አወል እንሰ ወሐሬ ህዬ ክምሰለ እለ ትብል ህሌከ መቃርብ ወሊዳታት። ክም ነላት ምን ሕሊል ዐንሰበ እንዴ ትበገሰት ሮራ ሐልሐል እንዴ ተዐሮሬት ሰበር ለትደንን። እለ ላተ ግድም እዝን ኢትነሰኣታ። አሃ ብስምለ በል- ብስምለ በል ታልፍ ትመስል ዲብዬ ህሌከ እንከ ልብከ ብለስ ቤለከ ለህርፎቱ ምለዐሌሁ ትበጥር ለዐለት ሀወት እብ ሐሊቡ እሉ መጠዩ ወሐሬ ንዋይ ሰብ ዐንሰባማ ግድም አትሀደገ፣ እንሰ ቀላቅል። ወመቃርብ ክብድት። ከምን መሐዝ ዐንሰበ ሮራ ሐልሐል እንዴ ተዐሮሬት ሕሊል ተከነ ሰበር እብ ረአሱ እንዴ ደነት ለትትሰርበብ እንሰ ያረቢ ክርዐ ወጅምዐ ሐሰብከ ህሌኮ፣ ዐሊ ሕሊል ሰበር እብ ረአሱ ደነዩ፣ መስታዕምረት አቶብየ እንዴ ኢፈቱ እብ ቀስብ ምን ኩለ ኤረትርየ ክምሰል ተኮበት እንዴ ትጠየመው ለፈግሮ ዲቡ ወክድ ረዪም ኢሀለ! እተይ ወፍሬ ዘርእ እሳት ለነኣቴ እቱ ወቅት እግል ልምጸእቱ!ለልብል መባልስ ናይለ እንዴ ተሐደረዩ ለሐረበዩ ወለ ሳርሐዩ በዐል ናይድ እብ ግንደቡ። አክለ ሀነነ ወትዳህራካ ክምሰል መደወን ዲብ ሐንገሉ ትደጋገመ እግሉ፣ ሀ---ሀያእ ሐብሬ ደሐን ኢኮን እለ ግድም። እሊ እናስ ሚህግያታ ለእለ ተሃጋ? እሳት ጥሉል። ይቡስ ወዕሙር ሕበር ተአነድድ ወተአከርብ ሊኢኮን። እተየ ወፍሬሃ እግል ልካፍል ለልትጸበር ወለ ልስኤ ምን ወድ ምን ሀለ? አርዋሕቱ ትሰአለ፣ ሕሳባቱ ወለ ግምጪት ገበይ ሕሊል ሰበር መትከላስ አበው፣ ጽባብሕ ገሌ ሑድ-ሕዱ አርዋያት ናይ ንዋይ ወነፈፍር ናይ አዳም ልርኤ ማሲ ምንማ ዐለ። አክለ ትዳህራከ። በይን እንዴ ትብሕቱ ጌሰ፣ ላማ እብ ድማነይት ምልትሑ ክምሰል ሃብ እሳት ሕፍን ተአነድዱ ማስየት ለዐለት ጸሓይ ሐጋይ ሃብ አስለብ። ምንኬነ ስላም ደብር ሳላ ሰበት ዶረት ሸርራ ከርዐት ምኑ፣ ለናይ አምሱይ ዐዝለት ደብር ሳላ።
ሸንከት ምፍጋር ጸሓይ እንዴ ለአላይም መዐርኪ ወደብር መዐር እንዴ ተዕሮራ ከሸላብ ሐሺሻይ ወሕመራይ ትገልበበ፣ ለኢልትፈንተዩ መለሀዩ ለጀርውን ለዐለ ማይ ዘረ ጭሩይ እንዴ ማሲ ዐለ ህቱመ ሰኒ ሐቆ ትዳህረ ተርፋ ምኑ፣ ለበርሀተ ትካፍል ውዕለት ለዐለት ጸሓይ። እንኮየ እንዴ ሐብዐት ጽልመት ዕውር ዓረፈተ፣ ለምድር ጅልክ ጽልመት ለብሰከ ትም ባሕተቱ፣ ዐሊመ ከብዱ እብ ፈርሀት ጉር-ጉር ትቤ፣ ኢኮን አዳም ወንዋይ እግል ልርከብ። ለትነቅም ሰሬረትመ ተሐገለትከ መለሀዩ ለወሳውሱ ዐለ ሀሙ ገብአ፣ መጋይሱ እተ ከብድለ ጽልመት ሐራስ በርደዳህ ገብአ፣ ለመነቲት ውሌዳሙ ይባ--ይባ እንዴ ልብሎ። ክም እሲቱ እንዴ ኢትገብእ ክምሰል ሕቱ ለገንሐ ወለት አቡሁ። ወለ በሲረት ዋልዳይቱ እት ቀደሜሁ ትበጣጠረው እግሉ፣ በኑ ኦሮት ረእሱ ዕንታቱ መልአ ወሸርበከ ንየቱ ሐጭረት፣ ግራሁ ለለሓሉፋ አከይ መንበረት ትረኤቱ፣ ደሚሩ እተ ለነሰአየ ምስዳር ናይ ግድለ ኤማን ወሰባተት ለትታዕሳ ሰበት መስለዩ። ቅይር ነፍስ። ርምሕት ወርምሕት ሚብኪ ተአትዕስ? አዳም እምበል ዘንብ መይት። አብያቱ ዲብ ጨበል ሞኦሻት ልትበደል ወመሳክቡ እንዴ ጠለቀ ለጅእ ወእንቲ እብ መንበረት መራር ናይ ውላድኪ ወእሲትኪ ወእምኪ ተሐስቢ? ለአመምክያ ገበይ ልሳዕ ሕሳለ እንዴ ኢትጸብጢ ወዲብ መከለሲሀ እንዴ ኢተአበጽሕየ ኤማንኪ ልትበጭበጭ ከትትረገሲ? መራር እንዴ ኢሐለፍከ ጥዕም ኢትትረከብ፣ ነፍስ ከንፈርኪ ንከሺ ወዕንዳቄኪ ስደዲ! ለዋሕዘ ደም አብርያእ እብ ዐስሮታት ዕጹፍ እንዴ ኢትፈደ። ለትከየዳ ወለትደፈነ ሐቅ ሸዐብ ዲብ አካን ሕሽመቱ እንዴ ኢአቅበለ። ምን ስማዕ አማን ወፍርድ ሐቂቀት ጽሙም ለሀለ እዘን ዓለም እንዴ ኢሰምዐ። ለልጉም ለሀለ አፈች እብ አማን አስክ ኢተሃገ ወኢአበልበለ። እለ ዐድ እለ መቅበረት ዌረት እንዴ ገብአት ለታቴ ልብል ለሀለ ግድላሃ ታምመት ዐውቴ ሕርየት እንዴ ኢበሸረ። ስካብ ወቅሳን በታተን አለቡ!፣ አርወሐት ዐሊ ምን አዳምኪ እብ ሚተሐይሲ? ዕያልኪ ምን ዕያል ብዕዳም ለለሐይስ እቡ ሰበብ ሚሀለ? ሐጊገት ሐቴመ አለቡ፣ ምን ልትደበሮ። ምን መይቶ። ምን ልትሰፍለሎ። ምን ለዐርቆ ወምን የትሞ በናታ በይን ጻብጠቶም ምህሌት ሐርመ? ማል ወአዳም ህዬ ኩሉ ሐቆ ሀለዮት ወጠንቱ ዐሊ እብ በኑ አርዋሕቱ ሐርበጠ ከክማ ማሕበር ብጎሁ ተራቀመ.
ምድር ምን ጽልመት ኢበርሀ ወዐሊመ መጋይሱ ይአትካረመ፣ ለመደት ለሀ መደት መእከይ ወህረቦ ህረቦ ሰበት ዐለት። ለበዲር ጋሻይ ባዲ እት ዐድ ለዐይር እቡ ለዐለ በርህ እሳት። ንብሓት አክላብ። ነሃቅ አዱግ ወዕላት ንዋይ ኢዐለ፣ ሰበቡ አዳም ዲብ መሓብዕት ነብር ልውዕል ወልትመዬ ሰበት ዐለ። እሳት አመቅረብ ትረምሽ። አክላብ አባይ እግል ኢለሐብር እንዴ ትበህለ ልትሻነቅ። ወአዱግመ አፈችቱ እብ አልጅመት ልትኣሰር ዲቡ ለዐለ ወክድቱ፣ ምድር ኩሉ ጢንጢን ገብአ ዲቡ፣ ለጸባብ ዐስተሩ መሓዝ ሰበር ምን ጭብብናሁ ወኬን ጨበ እቱ፣ ረአይ ዕንታቱ ዲበ ጽልመት ዕውር ገጹ ለዐል ሐቆለ አትቃመታ። ለትልጭ-ትልጭ ልብል ለዐለ ከዋክብ ጣንሽ ሌጠ ገብአ፣ አልዕሻ ክምሰል ሐልፈት እንዴ እንቱ። ምን ኦሮት ልቅብ እት ምድር ፋይሕ ፈግር ክም ሀለ ተአመረዩ፣ እብ ድማኑ ወእብ ድገለቡ ክም ገልገላይ ኢጠልም ልታለዩ ለአምሰ ሰወትል በልሒት ለመስል አድብር። እንዴ ልትደሀር ወዲብ ተርፍ ምኑ ጌሰ፣ ሐጊገት እት ጋድሞታት በራር ልትከሬ ክም ሀለ አከደ፣ አሃ እምበል ሸክ! እሊ ላታ ጋድሞታት በርከ ረከ እግል ልግበእቱ። ቤለ እብ ልቡ፣ ዐሊ እብ ከበር አው ድግም ከረ መርሑም አቡሁ ዐቤ ምን ኢገብእ። ቀደም እለ መደት እለ በርከ ቀላቅሉ ኢለአምር ወደብሩ፣ ገሌ-ገሌ ገመግም ዕጨይ ዐርኮከብ ክም ረአ ህዬ። አክል ሕድ በርከ ክሩይ ክም ሀለ ሸክ በትከ። አርወሐት። ግድም ምድር ወቀይ ባጽሐት ህሌኪ። በርከ ሐቆ ትከሬኪ አው ለኣመተ ለህሌኪ ሰውረት እግል ትርከቢቱ አውማ ህዬኒ ክምሰለ እለ ኬደ ለኢአተበለው አቡኪ ዋልዳይኪ ለረክበው ሀድፍ ናይ አባይ እግል ትግቢኢቱ ሊኢኮን። ሐቴሀ ህሌት! አርወሐቱ የመመ፣ እገሩ እብ ተዕበት እንዴ ልትሰሐብ ባካት ሰር-ላሊ ሐቆመ ገብአ።
ወሬሕ ለጽልመት ትክአኑን እንዴ ልትዳገን ስታራ ጋልሀከ አትባርሀ፣ እግል ኢልትመዬ እት ዐድ ምን? ዲብ ከደን ወድ መላል ብራቁ። ወእግል ኢለሄርር ህዬ። ተዕበት ጽምእ ወሰፍረ ትሳደየ ዲቡ፣ ህቱ ወአርዋሕቱ እት ስካብ ወዲብ መጋይስ እንዴ ልትቃረሞ ወልትካሕዶ አመት አለቡ ለጻብጡ ለዐለ ደርብ ገበይ ከቴያይ ድሁር እቡ ዶል ሸባቡ። ገሌ ቅያስ ሰለስ አርበዕ ለገብእ መደጊት እሳት እት ቅሩቡ ረዪሙ ረአ፣ እለ ዶል እለ ሀሙ ትፈረጀ እግሉ፣ እ---ፍ አልሐምዱልላሂ ረቢ ለዓለሚን! ሞቼ ወሐዮቼ ምስል አዳም ትግበእ፣ ግድም ዐድ ረከብኮ ሽክር ትግበእ እግሉ ለካልቅ! ቤለከ ለእብ ተዕበት ሰፍረ ወጽምእ ገጹ ሐር ልትሰሐብ ምኑ ማሲ ለዐለ በለጋታት እገሩ። እብ ፈርሐት ገጹ ቀደም አሳደረ ሌጠ፣ አክለ ቀደም ቀርባካ ለመደጊትለ እሳት እንዴ በዘሕ እሉ ጌሰ። ማሸአለ ወትባረከለ። ዐድ ሰኒ ዕሙርቱ፣ አዜ ምን ኩሉ እሊ እርእዩ ለህሌኮ አብያት ወመደጊት ምን ቅሩብ እተየ ቤት ሰላም ወዐሌኩም እግል ኢበልቱ? ቤለ ወእባሁ ሕልቅሙ nእንዴ ሐሳሐሰ። አሰላም ወዐለይኩም! ቤለ፣ በሊስ ላተ ትም ገብአ፣ ሰብ-ዐድ ሰላም ወዐለይኩም ደግመ። ሰለሰ ወረበዐ፣ ለነቅሙ ክምሰል ኢረክበ ህዬ። ምን ቅሩብ ሸእገከ። ሰብ ዐድ የሀው ሰብ ዐድ እግልኩም ኢኮን? ጋሻይ ረቢ አና ወከብቴ ሐዜ ህሌኮ።
ውላድ ሰብ ሰላም ዐሌኩም ሰብ ዐድ!ለአተርቴ እንዴ ዐለ። አዑዝብላሂ ምን አሼጣን አረጂም። ዐድ ከአፎቱ ጋሻይ ረቢ ኢልትከበት ወምን ስካቡ ኢፈዘዕ? ቤለ ከምን ቅሩብ እተ ረአስለ ምድጋ በጥረ፣ ሰኒ ምንዲ ትፋጠነ ህዬ። ለናደት ለዐለት አካን ዐባይ ክምተ አመረ፣ እተ ቀበተ ለዐለት ድርቦበት ጸላም እበ ስነፈት ሞራሁ ምንዲ ከምሀየ። ገሌ አግርበት ናይ ቤት ወሸባተት እብ እክለ ሓረት እንዴ እንተ ጸንሐቱ፣ ሀንደገት ልቡ ለዶል እለ ዝያደት ወሰከት፣ ቤት ዕያል እንዴ እንተ ዲብ ጨበል ሞሻት ብድልት ክም ህሌት ተአከዳ ምና፣ እበ ፈርደትለ ናደት ቤት ምንዲ ትወለበ። ድርድመት ጸላም ክምሰል ረአ። እብ ገብእ ሐንገል ሚን-ኣደም ናድድ ሰበት መስለ እቱ። ላሐውላ ወሉቅወተ እለ ብላሂ ለዕዚም፣ ላኢለሃእለለህ መሐመድ ረሱል-ልላህ ቃሉ እና ልላሂ ወእና ኢለይሂ ራጅዑን! ቤለከ ሞራሁ እንዴ ለክፈ እበ ክልኤ ለእዴሁ ምን ሀዝመ እተ። እለ ኢኮን ሕሩመት ከላት ክብት እንዴ እንተ ጸንሐቱ፣ መስኪናይ ዐሊ። እብ ድንጋጽ በድበድ እት ልብል ድማን ወድገለብ ምን አትቃመተ ወትወላለበ። ሰቡዕ ሰማን ለገብእ አብያት ናድድ ዲብ እንቱ ክም ረአዩ። ሐጊገት ሀድፍ ከመንዶስ ለገብአ ዐድ ክምሰልቱ ተአከደ ምኑ፣ እተ ሐረትለ ድጌ ናድድ ትወላለበ፣ ሰሬረት ልቡ ዐምበልበለት፣ መላትሑ እብ ለሀበት ጭሪት መታዊት አትሻከታ፣ ኩሉ ለምድር ስለሕ ለጻብጣም ዐሳክር ሌጠ ገብአ ዲቡ፣ ምና አካንከ ድማን ወድገለብ። ሐር ወቀደም ኢትትሐረክ! ሽፍታይ ወድ ሸፈቲት። እግል ትምጸእ ክምሰልቱ አክል ሕድ ኣምራም ዐልነ፣ አውዓ ኩስ-ኩስ ትብል። አጀል ለጤጠዩ ክም እለ ምጽአትከ ዲብ ሽፍር ብርሱስ ለዐይር።
ርዝቅ ኖሱ ለአቴከ ወሕፍረት ትትላኬከ ለልብል አክራናት ከመንዶስ ትወሳወሰ ዲቡ ከእዘኑ አጽመመ እቱ፣ ክርን እግል ለአፍግር ኒኢሸቶ ተርፈት ምኑ፣ ምና ለዐለ እተ አካን አስክለ ድምነት ካልአይት ቤት ለቤለየ እንዴ ለሐልፍ። ብላይ ጸዐዳ ምን ደም ይቡስ ጣለ ጋብእ ረክበ፣ ምን ቅሩብ ምን ሀረሰዩ ህዬ። ልባስ እሲት ላቱ ብላይ ወዲ ስዩፍ ክምሰልቱ ሐቆለ ተአከደ ምኑ፣ እምበል ሸክ ግብእ ለጀሬት እተ አካን ክምታ ትየቀነ ምና፣ ልቡ እብ ተናናትላ ነድድ ለዐለ አብያት ተኮብ ወአትኩል ተዐመመ፣ ለልትሸንሆም ለዐለ ድራር ወዕርፍ ትጸበረው፣ ጎማቱ ክም ሓባል ሐንከሬ ዲብ ሕድ ተሐባለከትከ ተሕተ ወለዕለ ትቀዌት እቱ። እግል ኢልትመዬ ዲብ ዐድ ምን? ወእግል ኢሊጊስ ክፍለት ላሊ አስክ አያ?። ምና ናድድ አብያት ዶልከ ሐቴ እንዴ ለሐንፍል ወቀንፍል ዐሎበጠ፣ መራነት ከብዱ ፈልሐት እቱከ ኒዒ ነፍስ ትበዲ ወትቀዊ ህሌኪ፣ ክም አቡኪ እምበል ርእያይ ወሳምዓይ አለብኪ ኢቲሙቲ፣ ለእግለ ትበገስኪ ገበይ አተላሊ! ኢፋልዬ ምን ትብሊ ህዬ ቆልኪ ወገለድኪ ጠለምኪ! ዝዩር እንዴ እንቱ ቀሰበየ፣ ላኪን ደሚሩ እት ክልኤ ትከፈለ ከክም ዳርግ ወዕሉም አቡ ካቶ ትቃረመዩ፣ አርወሐት ገበይኪ አተላሊ እብለኪ ህሌኮ! አስክአያ ገበዬ አተላሌ? ትሰአለ ወበልሰ። ደሚር እትለ ክም በጸሐከ ትትሰአል ህሌከ?ቀለስ ምን ዐድከ ትትበገስ እንዴ ህሌከ አያ አካን አምም ዐልከ? ለገበይ አዜት ትቀዌት ዲብከ ሙሽ? እለ ክምሰለ ዕንታትከ ልርእዩ ለሀለ ወርሕ ዋድሐት ለህሌት ገበይ ዐለግለገት ምንከ? ገበይ ግድለ። ገበይ ዕለት። ገበይ ምርወት። ገበይ ፍርስነት። ገበይ ሐጠር። አቤ አስክ ገበይ ስውራት ገደቦ። ገበይ እስትሽሃድ ወገበይ አበ ወመሓረበት እስትዕማር። ደሚር ወድ አሪትርየ እንታ ማሚ? አበውከ ወእማትካ። ሐውከ ወሐዋትከ አቤና እግል እስትዕማር ምን ምድርና ሽብር ኢነሀይብ! መርባትለ ለበደ ሸዐብ እንዴ ኢአቅሰንና ወእስትዕማር ምን አሪትርየ እንዴ ኢትዳገንና ስካብ እብ እንቅዕራር ወግንዳሌ እት አፍያት አለቡ!። ዐውቴና እብ ደምና ለቃሊ ክም መጽእ ሸክ አለቡ፣ ሰቦያ እት ግድለ ተሕሪር ብህላም እንዴ እንቶም። እንታ ፍንጌ-ፍንጌ ተርፍ? ገበይከ አተላሌ ገበይከ አተላሌ፣ ሐንቴ መስተዕምረት ኢትብረክ ወኢትገብር። ክምሰለ አስሊትከ አቤኮ በል! ቤለከ እበ ለዋዕለበ ስድቱ እንዴ ሀለ አዜማ ሕልቅሙ እብ ጽምአ። ከብዱ እብ ሰፍራሃ። ወእገሩ እብ ተዕበተ።
ሐቆ ከም ግድለ ደሚሩ። አጭሙ ወስጋሁ ሕድ ተለውከ። ሕሊል ቃር-ዖበል እብ ረአሱ ተሀርበበዩ ሌጠ፣ ዐሊ እት በርሀትለ ተልጀት ለመስል ወረሕ ሕሊል ቃርዖበል ግንዳዩ ገብአ፣ እግል ኩለ አርወሐት ወድ ሚን አደም ለጌልል ደሚርቱ፣ ምን ሐርስ እሊ። ደሚሩ እት ሄራር ተልቡስ ላሊ ቀስቡ ዐለ እንዲ ኢኮን። እገሩ ላታ። ዐሊ ከላስ አክለኒ አትዓርፈኒ ሐሰብከ! ምን ጌለልኪኒ 24ሳዓትከ ቀርበየ፣ሚወዴ- ኮከ? ምን እለ ወሐር ህዬ ኢትትሐገዝ ዲብዬ ወለ ከላስ አና ወእንታ ምን ሕድ ረተዕና? ልብሉ ለዐለ መስል፣ ለላሊ ክልኤ እዴሀ ክም ገርበየ ዕንታቱ እብ ስካብ ሰበት ተዐናገበ ወትደናባ። ምድር ባርህ እት እንቱ ምክራይ እግሩ መትአማር እግሉ አቤት፣ የሀይ ርሕ ሚተሐዚ ህሌኪ? ውላድ ንእሽ ወመገይስ ላሊ ሐር ኢበልሶ ለትብል መሰል ዐድኪ እንዴ ትታለይ ሀድፍ አባይ ምንዲ ትገብኢ ህዬ። ሐሬ ምን እግል ትሕመይቱ? ኢፋልኪ ገበይ ደሐን ሖል ጊስያ ቤለከ ደበት ተሀም ድገለቡ ሐቆለ ሐድገየ መሓባር መሓዛት ቃር- ዖበል ወዳዕሮታይ ክም በጽሐ። አኬነቲት ሻክፈት ሐረከ እግል ስካብ ስምጡ ምድር ሀበ፣ ምን አክረረ ብዙሕ ሰክባ ሚሑድ ኢተአመረዩ፣ ለሀረሰቱ ሰንዐት ለኪን አክል ሕድ አግረሳባ፣ ንፉዝ እንዴ እንቱ ፈግ እብ ፍዝዐት ምን ቤለ። ጸሐይ ምግብ ዐስተር ባጽሐት እንዴ እንታ። ለልባሱ እብ ለሀበት ተውነት ጸሓይ ሐጋይ ሻትር እት እንቱ ሐሶሳ፣ አስእኑ እግል ኢልላውሽ ምን በዲሩ ኢሓረጠየ፣ እባሁ ሞራሁ እንዴ ሀረሰ ለሕሊል እብ ረአሱ ደነዩ፣ አደሐ እት ሐቴ አዳም ወንዋይ ለአለበ ሱውራት ወርደ፣ ድማን ወድገለብ ምንማ ትወላለበ። ሮይ አዳም ወንዋይ ኢረአ፣ ጽሙእ ሰበት ዐለ ምና ሰራይር ሃጅል እቱ ለዐለ ተባር ገሌታይ ሐቆለ ቀርደዐ ቀደም ትቦለለ ወሐሬ እበ አሰሩ በልሰዩ፣ ምናተ በርከ ረራኪ ክም ስሌቱ ሰበትቱ። ለእት ቅብላቱ ተሀንጠዋጥል ለዐለት ዐካት ለሞራሁ ለክፈ ዲበ ከ ምና ለትከሬት ቅምጅለት ገሌ ሰለስ አርባዕ ክም በልዐ። ልቡ በልሰ ወእተ ተባሩ ትኔወታ።
እባሁ መዲነት አቁርደት እት እዴ ገለቡ ሐድገየ ከ አስክ ህምቦል ለዓል ሕጻጽ ደብር ሳላ ትማጠ፣ አልዐስር ሃልከት እት ረአስላ ቀደሜሁ ለዐለት ዕንክለት ውቅል ዖሼታይ ሐዋን ናይ ጽላል ረአ፣ እተ ርሽመትለ ሐንገል ኮናት ለትመስል ዕንክለት ብልሕት ለረአዩ ተሸዕ። ረቢ ለከልቀያ ዕጨት ክም ኢኮን ተአከደ፣ ሸዐብ ቀላቅሎታት አሪትርየ ዲበ መደት ለሀ። ዲብ መደት ህረቦ-ህረቦ ሰበት ዐለ። ሸዐብ እንዴ እንቶም ምን ወራር አባይ እግል ልዕቀብ እግሎም እንዴ ቤለው ለአፍገረው ዴደባን እግል ልግበእ ዲብ ረቢሁ ትተምነ፣ አክለ ቀርበዩ ላኪን። ፈርሀት ወሰከ፣ ህ-- ወከመንዶስ ምንዲ ትገብእ ህዬ። አጀልዬ ኢተማ ገብእ? ረሕ!ሚትረክበኪ ህሌት? ግድለ ሞት ወቅታል። ግድለ ፍርስነት ወሐጠር አምመት እንዴ እንቲ ምን ሞት ትፈርሂ?።
ወከም እሎም ቀደሜኪ ሞተው፣ ፍጅዕት። ስሉብ ኤማነ። ርምሕት፣ አርዋሕቱ ቀሰበ ወአትዐገበ፣ እተ ረአስለ ዕንክለት ለረአዩ አርዋያት አዳም ዐስከር ክምሰልቶም አክል ሕድ አመርደ፣ ኮማንዲስ ዲብ መከልከሎት ሸረክ እንዴ ኣተው። ቁም ዲብ ልቡሉ። ወህቱ ድማን ወድገለብ ውልብ-ውልብ እንዴ ልብል። ወጀርደት ሕርዶሁ ቀደሜሁ እንዴ ትትሰሐል ትረኤቱ፣ እለዶል እለ ዋልደይቱመገብሸ አስክ እትሊ አጀል እሊ ትትከሬ ትትጤጠ ወትትዌነቅ ዐልከ? እንታማ አቡከ ዐሬከ ከዐድ እት ከደን እብ ሃሉ ሐደግኩሙ? ሕፍረት በዲርመ ገዩሳ እንዲ ኢኮን ኖሳ ኢትገይስ ልብሎ ሰብ መሰል። ምስለ መነቲት አጀኒትከ እት ፍድግ ብርሱስ ሐደግከነ። ለእለ እፈርህ ዐልኮ እላታ? ማይ ምንማ ልትከዔ ለሓሩ ጸብጦ ገዳ እምካቱ። መርገምዬ ኢተዐሬ እብከ። ሸር መንጌልዬ ልክለአከ እንዴ ትብሉ ትረኤቱ፣ አና ምን እገይስ በናታ በይን ሚጸብጠተኒ ሐርመ? በይንዬ እትጋደል ሚህሌኮ። ኩሎም ሽባን አሪትርየ ገዩሰ ለሀለው ገበይታ፣ ሐሬ ህዬ መስተዕምረት አቶብየ ክምሰል እለ ሰላም ወመስኩበት እግልና ካልኣመ ለሀለው ሰላም ወመስኩበት እንዴ ኢከለአናሆም ፈትሕ ዕንቄ ወሓራጥ አስእን አለቡ! በልሰ እብ ደሚሩ፣