موقع إريتري يعرض مواضيع ذات الصلة إلى تاريخ وثقافةالتجرى

ሰልፍ ሃዳጊት  ናይ  ትግረ  ዲብ  ኢንተርነት

Eritrean website featuring resources relevant to Tigre history and culture

ገፅ ሰልፍታሪኽዓዳትድግምህድግአምስለትመዳይንሕላይእንግሊዚዐረቢጎማት

 

ሰልፍ             ካአልኣይ ክፋል          ሳልሳይ ክፋል

 


 

 

ሕላይ ሰብ-በዲር ዔማት ክታብ ሐይለት ትግራይት
ዝያድ 700 ሕላየት እብ ለትፈናተው ሔልየት ምነ ትፈናተ ገባይሎታት እብ ሰበት ለትፈናተ ተጋቢብ ለተሐለ ህለ፣ ከእሊ ሐይለት እሊ ናይ ዮም ወማሌ እንዴ ኢገብእ ቀደም አምኣት ስኒን ለተሐለ ዝሕረት ትግራይት ቱ፣ ለትከተበት ኢትመይት ክምሰለ ልትበሀል ህዬ። ዲብ ሰነት 1913 ምን ትከተበ አስክ እለ ጸንሐ

 

እድሪስ ወድ ገብሸ ለልትበሀል ሓልያይ ምን መንሰዕ ቤት ሸሕቀን ፈታዩ ወመስኒሁ ለዐለ ከንቴባይ መሐመድ ክምሰል ዖረ። እብ ዐወር

ናይለ ፈታዩ ግሂ ዲብ እንቱ። ለናይ በዲሮም እንዴ ትሰፋለለ ወትሰራበበ። እግል ከንቴባይ መሐመድ ለሐለየ ሕላየት

መርሐበ ወከንቴባይ - ሹም ለሓክም እንታቱ
ልግበአኒ ኢልብል - በዲርመ እሊ ፍራዱ
እበ በዝሕ እንሱሱ - ወእበ ፈሬ ለሕራሱ
እበ በዝሕ እንሱሱ - ወእበ ሰልሕ ወላዱ
እሊ ዐድ ሐቆከ - ገዐዞ ልብል ወዋዱ
ምን አምረ ገበዩ - ወምን አምራ ጎማቱ
እሊ ዐድ ምርዝሙቱ - ወእሊ ዐድ ታክያቱ
መርሐበ ወድራር ጋሻይ - ናጽፎ ልብል ወዓዱ
ለገሌ አስጋይ ልትደረር- ለዋካት እንዴ ገራዙ
ለገሌ በልዕ ገሻይሽ - ለገሌ ሰቴ አምያሱ
ለገሌ ተኬ ቀሐዋታት - ደጋዱጋ ለአትማሱ
ሐቆ እለ ልትወለብ - ከከፍክፍ ዝሕረት አብያቱ
ምን አምበል ከንቴባይ - ለእግል ጋሻይ ሕራቡ
አመቱ ሃብ ሳውያ - ለምድር አስክ ጽብሓቱ
ረበዕ ለረብዓት ልዳገን - ለምኑ ነድእ ጎምሳቱ
ረበዕ ሰባር መጋዝም - ምን ነውንዩ ስጋዱ
አንጃቡ ሐራጽጽ - ገይዳት ጥራይቱ ልማዱ
ረበዕ ቶር ለዐገበ - መስከቡ ሎሀይ በርካቱ
ረበዕ ሐራይሽ - ኦሮ ቀርኑ ከልሻቱ
ረበዕ ሐረምዝ - ለሀንጠዋጥል ነግዋቱ
ረበዕ ሰብ ተብዕን - ፍጫል ቃቀት እንታቱ
ሸሩ ልብሎ ልክለአነ - ምን ግንሐትለ አብዛዙ፣
ዔማት ክታብ ሐይለት ትግራይት 1913
 ስልጣን ወድ ሓምድ ለልትበሀል እናስ ዐድ ትማርያም።

 ጸሩ ወሕዋሌሁ ለዐለው ሰብ እንዴ ከየነው ዲቡ ቡን

ቀደሜሁ ምን ሰተው ለሐለየ ሕላየት ገሌ ምን አብያተ ንርኤ።

ሐመድኮከ ኢላሂ- ወሀ ጀላጀላሉ
ገሌ ጽጉብ ትወድዩ - እብ አርዛቁ ወማሉ
ወገሌ ድቡር ትወድዩ - ፈሊላይ ጸዐደ አጭፋሩ
ገሌመ ፈዳብ ትወድዩ - እት ከባክብ ኣጋሩ
ገሌ ሐዋን ትወድዩ - ንሱእ ምኑ ድራሩ
ወገሌ ማይት ትወድዩ - አከፍንቱ ለአዳሉ፣
ገሌ ሐይ ትወድዩ - ገናዳሉ ወበሃሉ
አምዕል መነ ሞላዬ - ምነ ኖርለ አንዋሩ
ወላሊ መነ ሞላዬ - ዕንታት እግል ዓዋሩ
ወጀነት ምነ ሞላዬ - ምነ ስርለ አስራሩ
ወእሳት መነ ሞላዬ - እግለ ኡኩይ ዓማሉ
ረቢ ኖሱ ለአምረነ - ወአዳም በዐለ ኤማኑ፣
ሕናመ ረቢ ቱ ለሀይበነ - ሙሉእ ሀለ አክዛኑ
ለዲብ ፈትዩ አቤከ - እንታመ ትወዴ አካኑ
ለእት ተሀይቡ ከልአከ - ክል ኦሮ ልውዕል እብ ማሉ
ምንዲ ነሀርሰከ ፍዘዕ - ወክቡድ ቅሳኑ
ስካብ ላሊ ከልኤነ - ዐገምበስተ ጀርጃሩ
አነ ፋዜዕ ትመዬኮ - ወአዳም ብዕድ ኢፋሉ
አበረ አቡከ - ጌሰ እበ ደናኑ
ቀትለዉ አቡከ - ክሉ ሰዐዩ ጥርዓኑ
ሸቃለ ቀትለቱ - አዳመ ምነ ሐዋኑ፣ምን ክልኤ ማርየ ላቱ ሽኩራይ ለልትበሀል እናስ። ጋሻይ ዲብ እንቱ ዲብ ኦሮ ዐድ ክም ዔረ ወለዐድ ምን አቤተዉ ለሐለየ ሕላየት ንግነሕ፣

ሊሊት ስፍሩይ ትመዬኮ - እትለ ከሌብ ዐድ ዕብድል
ሸረ እግል ልክለአኒ - መንደርዲ ጋሻይ ኢወግር
ቀደም ሰላም ልብሎ - ከልትሓበቦ እብ ተስትህል
ወሐር ነብረቲት ሀይቦ - ለእለ በሌዕ ወመጭር፣
ሊሊት ስፍሩይ ትመዬኮ - እትለከሌብ ኢሀርቦታት
ሰብ-ለሰብ ሐምዴኖስ - ኤለአድሮ ጋሾታት
እክሎም ባቅል ቱ ቤሉነ - ዐጌብ እትለጋድሞታት
እብ ሕድት ወሐመድኮ - ምን ሀይቡኒ ጪፎታት
አቴኮኩም እት ዐርብ - አናቱ ከለል ጋሾታት፣
ሊሊት ስፍሩይ ትመዬኮ - እትለከሌብ ኢሀርብ
ዐቢ ላቱ ኢጸንሐ - ወንኡሽ ጋሻይ ኢሐርብ
ሊሊት ስፍሩይ ትመዬኮ - ከልባይ እትለከሌቡ
አተመመዩ ኢኮኒ - ዕድም ዐለ ነዌ ቡ
አከለቱ ትደረራ - ምነ መልአ ወሬቡ
ሊሊት ስፍሩይ ተምዬኮ - እትለ ከሌብ ዐድ ፋይድ
ክልሞላዱ ለአደሜዕ - ዐሊ እብ ማርዳይት
ኢነሐሜ ወኢነሐምድ - ስሜት ሚቡ ገናይዝ
ሊሊት ስፍሩይ ትመዬኮ - እትለ ከሌብ ዐድ ድዌድ
እት ረአሼ ትደረረው - እት ለአምሩኒ ምን ቅዌት
አነ ሌጠ ኢኮኒ - ክሉ ቀትሎ እብ ንዌት
ሊሊት ስፍሩይ ተምዬኮ - እትለ ከሌብ ዐድ ገሊድ
እብ ሰፍሬኮ ሚ እጠቤ - ኢሐድጋ ተኣመሪት
ላሊ ዐጣል ኢኣኬ - ክምሰል ዕዮት ወነዊድ
ሊሊት ስፍሩይ ትመዬኮ - እትለ ከሌብ ዐድ ሀሩር
ዓመት ከአፎ ፈግረ - ህርብ ላቱ ወድቡር
ሊሊት ስፍሩይ ትመዬኮ - እትለ ከሌብ ሐጹረ
ክለ ጸንዐት እዲነ - ኢትበሉሰ እት ዱረ
ወክለ ሐጥዐት እዲነ - መአማን አበ ድቡረ
ሊሊት ስፍሩይ ተምዬኮ - እትለ ከሌብ ህምብያይ
ወሐስድ ወረግም - አዚም ሚቡ ወድ እያይ
ሊሊት ስፍሩይ ተመዬኮ - እትለ ከሌብ ዳመሪብ
ጋሻይ አብህብቴስ - ወእክል ልብል ወሐሊብ
ሊሊት ስፍሩይ ትመዬኮ - እትለ ከሌብ ወድ ዐቅባይ
በዐል መራነት ቱ አብፋጥነ - በዲር ወዕልቱ ዲብ ዐባይ
እክል ሀይብ ምን ቤቱ - ወሐሊብ ሀይብ ምን ንዋይ
ሊሊት ስፍሩት ተምዬኮ - እትለ ከሌብ ዐብደለ
በዐል ሐልፋቱ አብ መከ - ወክለ ሀይብ ወሰረ
ሊሊት ስፍሩይ ትመዬኮ - እትለ ከሌብ ወድ ዕብድል
እነስእቱ አዜመ - መስከብ ምንዲ እበድል
ምን ዐድ ቅልጭ እትጸበሕ - ወበንበን ልጽነሖ ወምስል
ምን ሻባይ እትጸበሕ - ወእደሀር እቱ ወእወቅል
ምን እም ሕጀት እትጸበሕ - እግልዬ ትረክብ ምን ተሐግል፣
 መደት ሐቴ ኦሮ እናስ ፋርስ ሀርመች ሓሁ እግል ልዝመቶ መጽአዉ ወአትፋርሀዉ፣ ሰበብ ለእቡ አትፋርሀዉ ህዬ። ቀደሜሁማ ፍራስ ብዝሓም ቃትሎ ወንዋዮም ዘምቶ ምኖም ዐለው፣ ህቱመ እንዴ ኢፈርህ ምኖም ወለፍራስ እንዴ ልትዘከር ክእና ቤለ ከሐለ

ይእሰኬ አቤኮ
ይእሰኬ አቤኮ - ወይአትዋይን መስእላይ
አቡዬ ወድ ገልሀን ቱ - ወእምዬ ወለት ዐድ ሐዋይ
መስከብና አይባባ ቱ - ልትሻበቡ ክል አባይ፣
እብ ከፈንዬ ተሉኒ - ምዕቅር ቅዲት ወብላይ
ከረ ሐመድኑር ሽንጌራ - ውቱድ ክም ሕመራይ
ወክም ናይብ መሐመድ ሐጪር - በአስ ለአምር ወሕላይ፣
ወዓፋ ወድ ሙሳ - ለሕጻን አልመዳይ
ወድ ሼክ ወድ ዕጄል - ክም ህርብ ለአፍለንዳይ
ለውላድ ዐድ ሹማ - ለዕንቶም ፋግረት ምን ዕራይ
ቤት መዕላ ትዘከርኮ - ታሪክ ለአምሮ ወሕላይ፣
ይእሰኬ አቤኮ - ወይአትዋይን መስእላይ
መስከብዬ እሙር ቱ - ልትሻበቡ ክል አባይ
ለህሌት ኖስኩም ትርእዋ - አዳም ኢትቀትሎ ወንዋይ፣
ሕዱግ ስሌማን እድሪስ
ስልማን ወድ መስመር ለልትበሀል ሓልያይ ምን ዐድ ትማርያም እብ መራነት ኖሱ ለቤለ ሕላየት ክእነ ትብል።
ምሉእ ክም ድቡእ - ሐበንተ ነብረ ግልባቤ
ሕጉዝ ክም ዕሹር - ኡሁ ልብል ወዓቤ
ሐዋን ክም ብቁዕ - ሐረምዝ ለአትላቤ
ፍሩህ ከም ፍሩሕቱ - ምንመ ዐድ ሕድ ደራቤ
እደይ ዐድ ሕድ ኢወዴ - ወአክቡድ ዐድ ሕድ
ልትራቤ
አለቡ መራነት - ልትወዐል ምንመ ልትኣቤ፣
አነ እለ መራነት - ወዴተኒ እት ቅታር
ተአረይመኒ መራነት - ኢመስከብዬ አሳዳር
ወተስሕተኒ መራነት - ማይታ ተሐዜ ወቅታል
ተአሰፍሬኒ መራነት - ከሳምን እከልእ ምን ዕዳር
ተአጸመአኒ መራነት - ምን ሻከት ብርድት ሐን ዕዛል
ሑዬ ናስአት ተ ወአቡዬ - ወእዬ ሓይዘት ተ እት
ድራር፣
አነ እለ መራነት - ትወዴኒ እት ቅትር
ተአረይመኒ መራነት - ከኢመስከብዬ አሰድር
ተስሕተኒ መራነት - ከእበ እመይት ወእቀትል
ተአሰፍሬኒ መራነት - ምን ሐሊብ ስጋ ወእክል
ተጸመአኒ መራነት - ምን ሻከት ብርድት ሐን ዕዝል
ሑዬ ናስአትታ ወአቡዬ - ወእዬ ሓይዘትታ እት
ሽክር፣
 ፋግር ወድ በያን ብሌናይ እግል ከንቴባይ መሐመድ ለሐለያ ወኤልያስ ወድ ዓይላይ ለከትበየ ሕላየት ክእና ትብል።-


በርቅ ሀረሴኒ - ምን ረአስ ግርግር
ድሩይ ወድ ገመኔ - ገይዳት ጥራይ መጭር
ክርብ እት ሐረምዝ - ዐቅበ ሐጫር ነቅል፣
በርቅ ሀረሴኒ - ሊሊት ምን ቤት ክስታን
ላሊ ኢለአሰክብ - ግርግስ ዐራት ክታን
እግልከ እት ልትወዐዝ - በደ ምኑ ቅሳን፣
በርቅ ሀረሴኒ - ሊሊት ምን ሺላናት
እት እደይከ በርደት - ቤት-አብ ክም ሕጻናት
እንዴ ትደነነከ - ገብእ ምንከ ዋላት
ወእንተ ሸማም ረአሰ - ተሀይብ ዲበ ማላት፣
በርቅ ሀረሴኒ - ሊሊት ምን ምራራ
እለ አመት ሚ ቲዴ - ጋረ ወመላላ
እግልካቱ ትሰአለት እቡ - ጸብሐ ወድራራ
እንታቱ ገአከ - ዘዐ ወንሳላ
ወእንታቱ ገአከ - ሐክለ ወመሳራ፣
በርቅ ሀረሴኒ - ሊሊት ምን ምሕናቅ
ካሳይ ዲብ ከዋክብ - አመቃርብ ጠራቅ
እንዴ ክልኤ ጠንግህ - ሐቆሀን በልስ ሕንራቅ
እምበል ሸኬን ሐራድ - ወእምበል ተዶብ ሸናቅ፣
በርቅ ሀረሴኒ - ሊሊት ምን ማቃ
ወልደት ወለት ለጎ - ተሀዴት ለሔማካ
መንበ ፈር-ፈር ጸሊም - እት ከደቢ ትጋሰ
በርቅ ሀረሴኒ - ሊሊት ምን ነፋሲት
ቀንጠብ ድራር ጋሻይ - ምንዲ ዐይድ ሻቢት፣
በርቅ ሀረሴኒ - ሊሊት ምን ቀብር-ሓምድ
ሐጹር ኢከርዖ - ሐየት ቅታል ላምድ
ጋይዳት ጥራይ በሌዕ - መአዜ እንዴ ቃምድ፣
በርቅ ሀረሴኒ - ሊሊት ምን ረአስ ምጽብ
አምያስ እግል ትስቴቱ - እለ አጋር ትከብክብ
እከ ወታሌኮ - ምን እረክብ ምንክብ
ተስፋ እግል ዳቅብ ተ - ወከብድ ፈታይ ተዐቅብ፣
በርቅ ሀረሴኒ - ሊሊት ምን ረአስ ቆረት
እበኑ ትናቃ ዲቡ - መሓዝ ኖረት
ውህረ ወድ ወአታ ኢኮን - ዐውል ፎረት
ልትካረፋ ሚቡ - ሺመት ሐቆ ዶረት፣
በርቅ ሀረሴኒ - ሊሊት ምን አሸላ
ወድ ዝሪት ወድ ከልብ - ለትሸየመ ወትሰዐራ
ወድ ሽከር ወድ ብእምነት - እት ኬን እንዴ አድሀራ
እት አስይፍ መስሎሊብ - ወህቱ እንዴ ትሰሐላ
እት ሀመሚት ሽሎጊብ - እት ሐዮታት ሐንግላ
ገያስ ምን ብልም - እንዴ አምር ስለላ
ቤት-አብ እግልከ ትታኬ - ኢሊዴና ክምሰልሃ
ተሐት ገብእ ለረአሳ - ወለዐል ገብእ ለእገራ
እብ ርቀየ ትትማዴ - እንዴ ልንሑ ጨበላ
ደፈንሁ ልብሎ - ፈግር እንዴ ሐንፈላ
እብ ከንፈሩ ልትዐዴ - እንዴ ልውዕል እት መዓላ፣
 ሹም በርህ ወድ ዳፍለ ለልትበሀል ሓልያይ እግለ አረዩ ሰለልብ እብ ቀስብ ክምሰል በልሰ። ሐመድ ሉል ለልትበሀል ብዕድ ሓልያይ እንዴ ትደመለ። ላሊ እሳት እት ልስሕን ትመየ ወሐር ምድር ክም ጸብሐ ክእነ ቤለ ከሐለ።-

ለእሳት ልብዬ ቀርሐት - እት እትደሀበ
ዳቅብ ወዛውዘካ - ሐጎት ወወድ አበ
ክም ወዴከ ደዩ - እኪት ኢትደቅበ
ወሕደግ እሉ ምድሩ - ወድ ድጌ ሙሲ ደምበ
ኤራማ ምድርታ - እግለ ልትሐሰበ
ጸጋይ መናቢታ - ፈርህ እግለ ሀበ
ሁር ወጌረማን - ሕብር ወድ መከበ
ፉፍ ወብጋይት - ፋርስ ልትወጀበ
ስጋድ አላቤናይ - እብ መታዊት ዐበ
ሻልኪት ዘነብ ጋድር - ኩሪት ክም ሀርደበ
ዕንክሎሎ ገያድታ - ሻፍግ ልትወለበ
እግል አረዪ ቦላታ - ምንኩም ዐደ ለአተ
ህታመ ኢትቀውዩ - ለእት ጋሪተ ሸበ
ወድ ሐማድ ወድ ዐሊ - ዳር ዋዲቱ እት ሽንጉል
ሳልሕ ክሉ አምሮ - ሕቡዕ ኢኮን ወስቱር
መንቱ ለዳር ልትካሬ - ለሓሁ ዝምትት ወዕዩን
ዕንቱ ለአዳም ኢገንሐት - ሹም ረድኢ ወፍዱል
ዕንቱ ለንዋይ ኢገንሐት - ዐቡድ ጸዓዲ ወጽጉር
ትሮሪ ምሮሪ - ድሁር ኢኮን ወወቁል
ዐገበ ግራሸ - ሌደደየ እብ ህምቡር
ክም ሐይሉ ከበሰ - ክምሰል ሻውሽ ወክርኩር
ክም ነጫቢ ወድ አርበድ - ልቡ ቀርሐት ለበህዱር
ክም ኖር ወድ ዳፍለ - ክምሰል ትርካይ በዐል ሕምቡር
ሐደይ አብ ዐጀብ - ምኑሕ ረኤናሁ ወፍጩል፣
አዜማ መሐመድ ወድ ስልማን ለልትበሀል ሔልያይ ምን
ክልኤ ማይራ ለአተንሴ እንዴ ዐለ እት ቅብላቱ ክእነ ዲብ
ልብል ሐለ።-
ሐምስ ብእተ ምን ሸየም - እት ሽንጌረ ምን ትፈግር
ጽዱቅ ብእቶም በዐል አሚን - ለዲመ ከንፈር ኢበድል
ወሓጥር ብእቶም ኢሰኬ - ምን አግሩዙ ኢፈግር
ዘረ ሞጋዕቱ አብዐጀብ - ጀቅፎ ምኑ እብ ሕንክል
እጉር ላቱ ልጽዕኖ - ግሙጽ መኔሕ ወፈጭል
አብዕቡ ኤሎስ ወድ ዐሊቱ - ለኖሱ መዝን ወረጥል
ሐቴ ገብእ ፈቄራይ - ከቀርእ እግልከ ወፈስር
ወሐቴ ገብእ እድንያይ - ከመይት እትከ ወቀትል
ሕነ ዐርመሲስ - አዳም ዲቡ ኢነዐድል
ዕጨት አልጦብያ - ነትፎ ምነ ክል ፈጅር፣
ዛይደት ብከ እብ ህያብ - እዴ ትመጤ ወዘንጥል
ዛይደት ብከ እብ በአስ - ገለብ ልክፍት እት ምድር
መርባት በዐለ አብ መሐመድቱ - እብ ፈረስ ልስዔ ወእብ በቀል
እብ ህታሩ ልትሃጌ - ወረአስለ ጣራት ለአሰቅር፣


እያሱ ወድ ህብቴስ ምን ዐድ ህብቴስ ሐባብ። እብ ሰበብ መታሊቱ ለቤለ ሕላየት እግል ንርኤ።-

እት ጹዱቅ እንጸድቅ እት ከንፈሩ ለትጸንሕ

ምን እኪት ለኢደንግጽ ወእግል ሰኔት ለኢፈርሕ

እምበል ሕነ ሚ እነስእ እት እማተ ለእትጸንሕ

በዐል ኤማን ንታሌ ለኢለዐጦጤ ወኢጠርዕ

ክልኤ ምብላስ ለኢበልስ ወክኦት ስገ ለኢበልዕ

አቡከ ክምለ እት ላበት ኢሰርዑዎ ወኢሰርዕ

እብ መሐገዝ እንከይን አዳም ዕጨይ ሚ በልዕ፣

ዲብ ካይን እንከይን ዲብ ጥራይ እንጠሬ

ሓጥር ላቱ ንታሌ ሽክንሁ ዲብ ወሐል ለከሬ

ትጻገም ምኑ መለሀይከ ለኢመረሐከ ወኢተሌ

ወለት ሰመረ መዲነ ሰልም ተምበሌ፣


ምን ሐልየት ሐባብ ዐድ ህብቴስ እንዴ ይእንፈግር። ዐሊ ጃንጌ ወድ ሕመድ ድራር ለሐለየ ሕላየት እግል ንርኤ።

ዐሊ ጃንጌ ወድ ሕመድ ድራር ሃርማይ እንዴ ዐለ።

ሐር ዲብ ዘበን ጥልያን ዐድ አተ ወአበረ፣ አምዕል ሐቴ

እግል ሕጻኑ እብ ሀወት አስክ ምዕጥን ነድአዩ፣ ወለሕጻኑ

ማዩ እንዴ መልአ እት ፈግር ሰብ አስፈደ ትከበተው፣

እናስ አዪ ምድር እንተ እንዴ ቤለው ህዬ ትሰአለው፣

ህቱ ህዬ ሕጻን ዐሊ ጃንጌ አነ ቤሎም፣ ህቶም ህዬ ሕጻን

ካይን ወዛልም ወሴርቃይ ገአከ ከመ እንዴ ቤለው ለማዩ

ሰተው ምኑ ወለሕጻን እግል ዐሊ ጃንጌ ክም ዳገመ እሉ።

ዐሊ ጃንጌ ህዬ እለ ሕላየት ሐለ።-

ሓልብነ ጃለለት ትፈዴት ዲብነ አስፈደ

እሊ አዳም ዝላማቱ ለዲብ ረአስነ በረጀ

ክስእት ላተ ምን ዔረት ወዓይረት ላተ ምን ከስአ

ምን ሐርደ ስግሁ ምን በልዐ ወሐሊብ ማሉ ምን ሰተ

ከረ ሰሊም ምስምዳይ ለባትከት እብለ መንፈሰ

ዮም ሰሊም ምን ጸንሕ እትለ ሐቴ ወወደ

ነፍስነ ወሐወነት ወኢእንረትዕ እብ ሸከ

ግሔትመ ክልሕ ዲብ ትወዴ ዘብጦ ዲበ ደምቀተ

ምን እለ ለእለ ትገበአነ አልሄቶ ሐመድ ወመጽአ፣


ዐሊ ጃንጌ ወድ ሕመድ ድራር ምን ሐባብ ዐድ ህብቴስ እብ ጸገሙ ለቤለየ ሕላየት ክእነ ትብል።-

ዐባሲት ወጸርነ ሕናቱ ሰብለ ሕሜተ

መፍሩደ እነስእ እማቱ ምንለ ቅምቤተ

ዕጃገ እነስእ በዐልቱ ሳብር ዔጻተ

እንትል ሐሊብ እነስእ እንሳነ ክለ ትኬተ

ምቅርብተ እነስእ ዐውለ ፌደ ወዜደ

ክሉ ረአሰ እንሸምም እግል ከሪ ስሜተ፣

ዐሊ ጃንጌ አምበል እሊመ እብ ምስምሰ መራነት ክእነ ቤለ።-

ወመሐሙድ ሰልም ብድሆተት ለድጌ ዲብለ ድዋሩ

ቀሎት እት ጸጋይተ ጋሸ እግል መሐዳሩ

ወቀሎት እት ገመኔታት ተ እብ አስዑደ ገናዳሉ

ወቀሎት እት በጽሕተ እንዴ ሜዝን ጽዋሩ

ሕጉዝ ኢኮን አቡከ ፈርዑ ካርዑቱ ወዳሩ፣


ዐሊ ጃንጌ ወድ ሕመድ ድራር ምን ሐባብ ዐድ ህብቴስ ሐልየቱ ልሰዕ ህለ፣ ከወለት እዛዝ ወድ ጀሚል ሐጸ ወሐር

ለወለት እግል አቡሀ ቴሎ። እንዴ ፈርሀከ እናስ ዳውራይ አትሐጼከኒ ዐሊ ጃንጌ እለ ክምሰል ሰምዐ ለዳውረት ጸሩ

እንዴ ነስአ እት እዛዝ መጽአ ወእግለ ወለት ሐድገየ፣ ዐሊ ጃንጌ ክምሰል ሐድገየ ክእነ ሐለ።-

ኢነሲበ ገአኮ ወኢገአኮ ፋረ

ኢነሲብዬ ቲበል ህታመ ዲብ አካነ

መንገአት እናስ ዐባይተ ልኡክ እግለ ወገአነ

እት ከወኒ ዑርት ተ ወእት ዐገበ ጣለ

ዓሳር ውላድ ሕልቡብ ሼቲት ደምበር ባነ፣

እግል ሰብ ዐንሰበ ተሓት ቤት ጁክ ወቤት ዐውቄ ሓሆም

ሰርቀ ከምን ሐመው እለ ሐለ።-

ኢተሐመድነ ተሐሜነ ሕነ ወሰብለ አነግብ

ኢጌልል ዲኢኮን ግዱዕመ ሸርበ ሚ ኢደንግብ

ለወአት ወድ በየድ ዔደባይት ተ ሸነግብ

ዲብለ መቅጠነ ህንባል ጋብእ ቱ ጀረብብ

አድሐ ጸዕደ ነስአናሀ እት ለአተቅብል ለአነግብ

እምበለ አክራረ ላሊ ክለ ይእሰክብ

አክረርኮመ ምን ገብእ ዲብ አስዑጄ አተንክብ፣


ዐሊ ጃንጌ ወድ ሕመድ ድራር ምን ሐባብ ዐድ ህብቴስ እስእኑ ዲብ ጋርየ ምን አኬት ምኑ ለቤለየ ሕላየት እግል

ንርኤ-

አኬት ምንዬ ለኪደቼ ሸቅለት እንዴ ወዴኮ

ከንዶእ እት ድመል ሾከት ከብድ ወዴኮ

ከንዶእ እት ገበይ ትዕስ ለእለ ትገሴኮ

ከንዶእ እት ሰፍረ ነብረ እንዴ ሐዜኮ

ምን ጻብብ በድር በዐል አጀል ክም ሆባይ ዐልልህሌኮ፣

መራነት ወመለሀይ ብዙሕ ሰኔት ኢተአምስል

እግል ዐለዮ እብ ሰይፍነ እንበጥር

ክል ጋናነ ንታሌ ከኢሞዳይነ እንገንጅል

ዕቅብነ ዲብ ወሐል እንከሬ ከነአፈግሮ እብ ነትል፣

ወድ ትማርያም ወድ አቢብ ምን ጸድቆ ሰብለ ክትልነ

እያድነ በይነ ነሓይዮ ከበኑ ተርፍ ሽፍርነ፣


ዐሊ ጃንጌ ወድ ሕመድ ድራር ምን ሐባብ ዐድ ህብቴስ እግል ክሉ ለሐሌ ክምሰል ዐለ ርእያም ህሌነ። እግል

ግድዐት ኖሱ ለሐለየ ሕላየቱ ምን እንረኤ ህዬ።-

ዐብደልቃድር ሐሶሴ ቅነጽ እምከ መላለ

ትነቄ ሀሌት አጆለት ክብሰት እትለ እጋለ

ዲብ አዳም ነዳይ ኢሊሙት ወእት ሕያይት ለዕባረ

ሕነ ምትነ ምንገብእ ከራይ ረክበት ድራረ

ቀብረተነ ምን ርጋዝ ወአዜ ስቃቅ ምን ሰኣረ

ትበኬ ዲብዬ አለቡ ከኣይ ትብል ወአላለ

ወትዘፍን እቼ አለቡ ከትውዕል ዲብዬ ብጣረ

ወተሐዝን እቼ አለቡ ከጸዓዲ ገብእ ለአጽፋረ

ሐዮት ረክበት ምንገብእ ኖስነ ረክበት እብ ፋረ፣


ምን ሐልየት ዐድ ህብቴስ ሕላየት አሚር ወድ ገበእ እግል ከንቴባይ ጃውጅ ካልኣይ ክፋለ ትትላሌ።

ቅሬሽ መንበ ዖፍ አርግሁ እት ለሃሚቱ

አሸንገለ አብሁ ወወልደት ወላዲቱ

ሰለስ ሰድር ፋግር ብሕጽ አረጊቱ

ምእት ልትዐንደቆም እትለሸናኪቱ

ወምእት ልትባሸሮም ከኢተሙመ ፊቱ፣

ቅሬሽ መምበ ዖፍ አርግሁ ሰድር

ጅር ምን ልቡሉ ነጅር

ትዘበሕ ምን ልቡሉ ቀትል

ለድሩይ አርገ ወዴ ወጽፍር

ለድሩይ እት መሻጥቁ ሸለሽል

ወልሻፎሉ ክምሰል ደብር፣

ቅሬሽ መምበ ዖፍ አርግሁ እት ሰናይን

መምባዬ ጽኑዕ ዳቅብ መንባዬ ጽኑዕ ሓይል

ሆይ ቱ እት መራክብ ወጅላብቱ እት ገዛይር

አግሐጽ ቱ እት ሐዮታት ክብት ስጋድ ጫርም፣

እት አሽካራት በልዖም ግኔ ወጨለጭም

ግት ውሕጠቱተ ኢልትሐነቅ ወኢሐትም

ሸሕ ብልዐቱተ ግዴት ሐንጽጽ ምን ዐጽም

ምን ከቦ እት ግኔ ንክስ ቤተ ወቀድም

ዐለሌታት ሳብር አስክ አርበዐት ቀለጭም

ብት ስረቱተ ረምበ ወዴ ወሀድም

ዝየሕ እት ከወኒ እት አፍ ዕምር ደልም

ክልኤ አገልድ - ሓምላት ሚበን ወትክም

ለለዓለን ኢሮርጊቱ ወለተሓተን ጸመጽም

አደወድገ ወዴ ወኢትዘበነት ተርም

ሽርከት ወዐሪፈት ምነ መጽአት ዐልም

አረይ ወማሞታት ምን ክል አካን ሐርም፣

ቅሬሽ መምበ ዖፍ አርግሁ ቀልዕ

እግል ፈታይ ድረት ጸርዕ

እግል አባይ ሕመት ከልዕ

ሃይፍ ገበይ ካልእ ወሸርዕ

አሽሩም ተሃገ እቱ ቀወርዕ

እግል ሐ ጽላም ገአከ - ወእግል እንሰ ጸልዕ፣

ክእነ ዲብ ልብል ክም ሐለዩ። ከንቴባይ ጃውጅ እግል

አሚር ወድ ገበህ እዴከ ምደድ ከምነ ግራከ ለህለ መንሸጥ

ጭቀም ቤለዩ፣ አሚር ክምሰል ጨቅመ አርበዐ ርያል

ሀረሰ፣ ሐር እት ገይሶ ዎሮ ርያል ክም ወድቃ ምኑ

አሚር እግል ከንቴባይ ዎሮ ርያል ወደቀ ምንዬ ቤለዩ፣

ከንቴባይ ህዬ ሕደጎ ዎሮመ ዎሮ ብዕድ ለአፈርሕ ቤለዩ

ልትበሀል፣

 


በዲር አሚር ወድ ገበህ ምን ዐድ ህብቴስ እግል ከንቴባይ ጃውጅ ዲብ ለሐምድ ለቤለ ሕላየት ዲብ ክልኤ እንዴ ከፈልነ ርእያም ዐልነ፣ ፣ ኣት ቅብላትለ አሚር ወድ ገበህ እግል ከንቴባይ ጃውጅ ለቤለ ሕላየት ገደም እግል እዛዝ ወድ ሕሻል ለቤለ እግል ንርኤ።-

ሐሳይቱ እሊ ወድ ገበህ ሐሰት ክለ ሐቅሁተ

ቅሬሽ በሐር ሚ ጸምም እት ልትሃጌ ለአልጉገ

ምተሐት አስክ ቤት ብደልተ ወምለዐል አስክ ቤት

ሙሰ

እብ ደሀብ ምን ተሐሌ ቤት አስገዴ ቅርጡጠ

እብ እንሰ ምን ተሐሌ ለሀይመ ሐቴ ኖሱተ፣

እብ ጽንዕ ምን ተሐሌ ክምሰል እምበል ወሑከ

እብ መልገመት ወአሽዐለ ለሖጻት በኖም ታሙሰ

አናቀሌ ወቅንጻል ምድር-ራየት ሐሱሰ

ወድ ኦላይ ምን ልብል በዲር እዝን አብሁተ

ምን ልብል ሶታይ ዴዋነ ለተሐለበት እግሉተ፣

ኮናት መምባኪ ተ ለቅልጭም አዳም ሓሱሰ

ሰይፍ መምባኪ ለዲበ ከረ መዙተ፣

አመት ተክሌስ ወድ ገብሬስ ሰራ ተ ወከብድ አግዑዘ

እብ ድመት ገዝእወ ወእብ ሐራይር ሸሉከ

ገሌ ልብለ አቅጥነ ወገሌ ልብለ ዓኩከ

ሊሊት ሰሊም ተሐለምኮ ሕልም ሰምድ ድርሁተ

አነ ጀንን ለእምብዕዬ ወእንተ ለሰሀቅ ለአፉከ

እብ ረቢ ወእብ ሕሻል ሰኒ ህለ አቡከ፣

እንሸአለ አልገዐተ ዝላም ትግበእ ሓሉፈ

ተረብለ በለሊት ወተረብለ አቅሩሸ

ተረብለ ፈላይት ክስታን ምስል ቤት ጁከ

አምዕል አልኣክረ ገድከ ዲበ ወዱከ፣

ከንቴባይ ጃውጅ ዐድ ዕመር። ዐድ ሃስሪ ወዐድ እክድ

ክም ዘምተ አሚር ወድ ገበህ ሐለዩ።-

ሚ እናስቱ እሊ ኢፈርህ ለድሩይ ከሬ እግል ምክን

ሚ በልሂት ተ እለ ትትረደህ እት አስማጠ ገረጅን

ሚ ትርካይቱ እሊ ልትቀፈር ለባሮት ዱሉይ ወፈትል

ሚ ፈረስ ቱ ኣሊ ደጋድግ ለሐረት ዘምት ወምዕጥን፣


 

ዐሊ ጃንጌ ወድ ሕመድ ድራር ምን ሐባብ ዐድ ህብቴስ እግል ክሉ ለሐሌ ክምሰል ዐለ ርእያም ህሌነ። እግል ግድዐት ኖሱ ለሐለየ ሕላየቱ ምን እንረኤ ህዬ።-

ዐብደልቃድር ሐሶሴ ቅነጽ እምከ መላለ

ትነቄ ሀሌት አጆለት ክብሰት እትለ እጋለ

ዲብ አዳም ነዳይ ኢሊሙት ወእት ሕያይት ለዕባረ

ሕነ ምትነ ምንገብእ ከራይ ረክበት ድራረ

ቀብረተነ ምን ርጋዝ ወአዜ ስቃቅ ምን ሰኣረ

ትበኬ ዲብዬ አለቡ ከኣይ ትብል ወአላለ

ወትዘፍን እቼ አለቡ ከትውዕል ዲብዬ ብጣረ

ወተሐዝን እቼ አለቡ ከጸዓዲ ገብእ ለአጽፋረ

ሐዮት ረክበት ምንገብእ ኖስነ ረክበት እብ ፋረ፣


ወድ ሽሉ ለልትበሀል ሓልያይ ምን ሐባብ ዐድ ህብቴስ ሐ ዓመተ እንዴ አኬት ትመይት ዐለት፣ወሐር ዓመተ

እንዴ ሰኔት ሐወዘት ወገረመት። እሊ ክም ረአ ክእነ እት ልብል ሐለየ።-

ከል ትገብእ ዐራዶ ምንዲ ተአኬ ለዓመተ

ክም መአስ ቀፊፍ ትጠየም ምን ልትነዘዕ መተገ

ዲብ ሐወርም ሀዱገ ከነሰኦ ምነ ግለደ

ሐቴ ለሳምንተ አድሕድ ትጋንሕ ምን በደ

ካልእት ለሳምንተ ተቀብለ ደመተ

ሳልስ ሳምንተ ህንዲዶሀ ወደአለ

ራብዕት ለሳምንተ ግዴተ ተአተምም መአሰ፣

ሽብርጎ ለዐካኪት ዐንጎ ክምሰል ባለሰ

ወአድ ግንድዔሀ ምን ሀጥል ገሮበ ገዓዛት ክም ወደ

ቀደም ጽንዲድ ትትሐለብ ወሐር ደም ለሐልመተ

ራዲ ላቱ ሰትዮ ወበጥር ምኑ ለኢረደ

በዐል አራዊት ሰትዮ እት ኖሱ አበር ለአግረሰ

ገሌ ለጬላይ ጨራፍፍ ወገሌ ለቀረፍ ቃነፈ

ድግለል በኪትተ ዐራዶ ከመጽአቱ ጣስሰ

አግዓዚት አንስተ ዐራዶ ኢትፈግረ ዝሕረተ

ክፍከፍ ለዐሺነት ጽመም ለዕከተ፣

መርዓት መርዒት ተ ዐራዶ አርፈ ካርይተ አርወሐተ

ገላቡበ ምን ዕንታት ካሩ ዲበ ሐጅበተ

ፋይተት ውጅህት ተ ዐራዶ ወዱ ዲበ ደረሰ

ገሌ ለአትቡይ ገራግስ ወገሌ ለስራክ መጥመጠ

ሽምብረበት ተ ዐራዶ ትበጥር እት ክል ሕቀተ

ካንሾ እለ በላተ ፈጻፍጸ ወሐይለተ

አሽከኒበት ተ ዐራዶ ወርወር ትወዴ ደመተ

ምን ረዪም ትትሌሌ እሳት ክምለ መብረህተ፣


ምን ሔልየት ሐባብ ዐድ ህብቴስ ላቱ ከንቴባይ ሓምድ ወድ ሐሰን እብ ሰበትለ ምን መዐደይ ሕዱድ እንዴ መጽአው ወሮ

ለዐለው ውላድ ጋነ ለቤለየ ሕላየት እግል ንርኤ።-

ባጽዕ እት ቀበተ ምስር ለአግዕዙነ ገይሶ

ሰብ ዐድወ ወገንድወር እነ ሓይዘትተ ዲብ ሕርዶ

ሰብ ዐተር ለደምነ ትሰለፈ መአዜ ገብእ በልሶ

ቅርሕት ፍሶቱ አቡከ መትብእሳዩ ዲብ መን ሐልፎ

አቡከ እግል መትብእሳዩ ካርር እንቱ ረግጾ፣

ሰሊም ወድ ከሮፍ ለልትበሀል ሓልያይ ህዬ ዐድ ተክሌስ

እግል ልዝመቶ መጽአው፣ ወህቱ አደሐ ረአዮም፣ ላሊ

ሓሁ አትሀረበ ምኖም ወሐር እግል ምድገ ትገሰ ከክእነ ሐለ።-

ተዐየነ ወድ ነደል አሼኒነ ወሼነ

ግሰት ሀለ ልትገብእ ክምሰል ግሰት ቀዌነ

ግሰት ሐቴ ወድጋንተ ወግሰት ሐቴ አልጌነ

ግሰት ሐቴ አፍ ሓሬንተ እብ አርዛቀ ወእብ ኬረ

ምን ጽባብሐ እላተ ዲብ ተአተቅብል መቴለ

እምበል አዳም ሚ ገብእ ገማጥ ወሑሁ ዕቤለ፣


ምን ሐልየት ሐባብ ዐድ ህብቴስ እንዴ ይእንፈግር። ዐቱላይ እግል ሐሰን። ወድ ህዳድ ምን

አጽበጠ ለቤለ ሕላየት እግል ንርኤ።-

ኢትምጽኢነ ዎ እት-ህላል። ማላት ጸርነ ሚ እንቃጥም

ሐሰን ቤእ ወሐሰን ድግለል ወመሐሙድ መላዝም

እላ ርቅዐት ዮም ዓመት ሰብአ በደ ዲብ ካድም

መሐመድ ለሳልፊት ነስአቶ ለእተ ሰብክ ወሳግም

ወድ አብ ላብብ መለሀይነ ኢለሀይበከ መጻግም፣

 


 

እያሱ ወድ ህብቴስ ምን ሐባብ ዐድ ህብቴስ እብ ሰበት ብቆት ክእነ ሐለ።-

ኢትርቀበን ዎ ሕመድ ብሩሽ እለ ሰዐራቱ

ፍንጌ ሰለስ ለድጌ በነ ተሐዬ ለእሳቱ

ድጌ ኦሮ አፍዐበድ ወድጌ ጋድም ገርሳቱ

ለድጌ ቃርዖበል ዲብ ሕድ ባይአት ጎማቱ

እሊ ምድር መትወርስ ቱ ከገይስ ምኑ ክል ፋትሁ

ምድር ወድ ጋራት ቱ ተክሌስ እብለ ውላዱ

ቀይሕ ወጸሊም ለሽማግሌ ምድራቱ።

መደት ሐቴ እናስ ማርያይ ትከተለዩ። ሐር ሐባብ

አባይ ትረከበ እንዴ ቤለው እግል ልቅቶሉ ሐዘው።

እያሱ ህዬ አነ እፈግዖ እልኩም ቤሎም ወሐር እብ

ኔገሮት ክእነ ቤሎ።-

እንዴ አስቴከ አጊድ አፍግር ዎይበ

ምድር ለሰዐሩ ኢትቅረብ ወእለ ዔለ ለጅበ

አሐ ገጸ ዲብ ኣውለት አምዕል ወላሊ ዕድበ

ኢከየነ ምን ገብእ አሓዲ መምብሀ አክበ።


ምን ሐልየት ኢያሱ ወድ ህብቴስ ምን ሐባብ ዐድ ህብቴ ምድሩ እት ለሐምድ ለቤለያተ። ከለሕላየት ክእነ ትብል።-

ነቅፋ ምድር አብዕብዬተ - ሐሰት ኢኮን ወበረ

ቅዱይ ትንፍሳተ - ዘባድ ጼኔ ወልወለ

በዐለ ንጻፍ ኢለሐዜ - ዒዶ መስል ከደረ

በዐለ ነብረ ኢሐዜ - እክል ወሐሊብ ፋጨለ

ጬወቱ እት ናውድተ - ድግድግ ለመስከብ ዐሸረ

አታፍእ ዐቡድ እት እክድተ - እብ መን ባይት

አድረረ

ሽርም አዱግ ምዕጥናቱ ወዕጨት ገርጊስ መሐበረ

በዲርመ የዕቆብ ወድ ገርጊስ - መጋቡ ዲበ ትሰበረ

ሰመራልዑል ከንቴባይ - ነጋጊሩ ዳፈነ

ገበይ ሰረጥ ወዐንደፍ - አግቡይ ለአዜ ትቀፈረ፣


እያሱ ወድ ህብቴስ ምን ሐባብ እግለ አብእስተን ሐወን ወአበወን እት ሸፍ ለትቀተለው አንስ እግል ለአደፋፍእ ለሐለያ ሕላየት ክእነ ትብል።-

አምበልኪማ ወፋጥና - አንስ ክሉቱ መንበለ

ክሉ ግሰት ይዓራ - ወክሉ ተነት ኢሰሐና

ምን እንዴ ወኬን - አርእስ ሑዱቱ ትገደለ

ወለረአስ ጌሳቱ - ወለጽፍራ ደገና

ኣምና ሐቆ አቡኪ - ትሰሐቃ ሚቡ ወደአለ

ምን ሞታ አብዕብኪ - ዮም ላሊ አክረራ

ዐሜካሊቱ አቡኪ - ወእንቲ ወለት ደፈራ

ዐሜካሊ እብ ገብአ - አቡኪማ ኢደሐና

ዐድና ግልብዝ ሐርማዙታ - እበ ለሸየም ትቃተለ

ዐድ ለፋላት ኢለዐድም - ዋሳ ወለደንገራ

ትበአሳ ሕመድ ወድ ጀሚልቱ - እት ቀበታ ትወገራ

በዐል ጆር ወድ በዐል ጆርቱ - ለእለ ቤለ አሽበራ

ትበአሰ ኤሎስ ወድ ድራርቱ - ዓያ ለአልባብ ሳጠረ

እግል ለኦሮት ቀትላቱ - ወእግል ለኦሮት ሓከራ

ጽገም ሰኒ እሊቱ - እትለ ዛምተት ትካፈለ

ልቡ ለፈረስ ይአባ - እብ ትላበዳ ወትጸሐለ

ወልቡ ለመንዱቅ ይአባ - ባሮት ለሕፉን ስረራ

ወልቡ ለአዳም ይአበ - ለደገል ደገል ጸቅለለ

ጥርፍ ሐረምዝቱ - ደራበዎ ከጠሐራ

ምን ሽንጌራ ምን ቀንጸ - ዲብ አፍዐበድ አትሰአለ

እብ ሚ ለማይት ኢቀብራ - ወእብ ሚ ለታርፍ ይአደአለ

ወድ አብ ሳጥር መንባሁ - ደብር ደንደን ትሸፈለ፣


ዔደረት ወድ ህዳድ ምን ሐባብ ዐድ ህብቴስ ለሐለየ ሕላየት እግል ንርኤ ቱ።-

ዮም ዎ ሊቤ ጎባይት ወዴኪኒ ቱ እት ሽገት

እሱር ትጠለቀ እተ ምነ ኣውለት ምን ሰብከት

ለሰብአ ቀዳምያም ኢሐሉበ እብ ወልደት

ክልኤ ጸዓዲ ባልሰት ተ ምን ገጽ ለዐል እት በርሰት

ምነ ማርያይ ማጽአት ተ ምን ወድ ጀሚል ወድ

ዐጀግ

እለ ሳልስ አፌታተ እት ደውር እት ድመት

ወድ ዳር ሞቱ እት ዳሩተ ወሀርመ ሞቱ ዲብ ሕደት

ሐርማዝ ሞቱ እት ቀርኑ ተ ደላል ብዝሕት ቡ እት

ፈርደት፣

ሕነ ሞትነ እት ሺመት ተ እት ሸካየት ወእት

ሕክመት

ቤት አቡነ ተአቤነ ተአሬ ዲብነ ለትመክረሀት

ተትውዕለነ እት ታላት ወትዐጼነ እት ክርበት

ዮመ ምነ አካነ ሊሊት ለደብነ ኢሰክበት

ምን ሄላል እት ቤላል እት ትሰጠር ለአንሰረት

ምን ጋሌገ እት ቡረ ምን ደበርር እት ዕልገት

ምን ክልኤ ግላሊ ምን ምዖገሌ ለእት ሽምከት

ግላሊ እት ገሊል አንፎተየ ወእት ገርሰት

አፈርም ምስሓየት ኢሰሩሮ ወዘግሀት

ግናሽ ዐድ ናሽሕ በላተ ወተክሌስ ወድ ብእምነት፣

ትተላሌ.


 ዔደረት ወድ ህዳድ ምን ሐባብ ዐድ ህብቴስ ለሐለየ ሕላየት ካልኣይ ክፋለ እግል

ንርኤ ቱ።-

ካልእቼ ኢኮኒ አመት ለትወርድ እብ ሐነት

ግርም ላታተ ካልእቼ አበ ላታተ ወሕርመት

በዐል ለሕማር ዔደባይ ሐሺሽ ኢኮን ወሕርበት

መገሰየ መናብርቱ። ምን ሰፈዲ እት ቅልወት

እት ኣንፈ ክሞሚት ቡ ፍሬ ጸብር ለህርግመት

እት ግርዐ ሶሚት ለዕነጅ እትለ ግርግመት

ዮም ለገጸን ትፈሰሰ ሰኔት ወኣምነ ወምህረት

ምንዲ በዴ ለቀሪመን ኢለቀብለ እብ ዝሕረት

አፍ-ሓሬን ለቃብል ቡሳዩ አምዕልቡ ለእለ ልሰረድ

ቅሮረ ፋግር ሻካቱ እብ ገረግፍ ልትወረድ

ጋድር ጋርሕ ወርዶ በዐሉ ዋዲ እት ሽገት

ሐማስ ጼጻይ ወርዶ እት ልጀነብ እብ ህልበት

ሀርመ ዳይዕ ወርዶ ለስገ ካውል እት ሕደት

አዋልድ ለዐድ ዕመር ለቀይም ሰብከ እት ትረት

ጤብሰ ለቀይሕ መላትሑ ገብአ ዲ

ዲበ ሐልፈ ጠብዓት ጀሪደት ኤረትርየ ሐዳስ ዔደረት

ወድ ህዳድ እብ ክሱስ ግርመት። ምድር ወንዋይ ለሐለየ

ሕላየት ርእያም ዐልነ፣ መሐመድ ወድ ዐሊ ፋላት ምን

ሐባብ ዐድ ህብቴስመ ቅብላት እለ ለሐለየ ሕላየት ህሌት

ከእግል ዮም ለዘተ ነአዳውር።-

ዮም ምነ አካነ ለደብነ ህሌት ተርዐዴ

ምን ረአስ ዖሪታት ምን ረአስ ቀይሓት ለእት ገርጌ

ምን ረአስ ወድ ዶረ ባልሰት ህሌት ለሆብሌ

ለበርቀ ልሳጠር ወለሀዱደ ልዘርኬ

ለቡሰት ትለፋልፍ እብ ዔደረት ተተዌ

በርከ ለሞዳይ ደገልል በትኮ ምኑ ተከዐሌ

ዐጨት አልጦብየ ምን ክል ክትም ለረኬ

በትክ ምነ ምን ትበሽል ወአዝመ ምነ ምን ጠሬ

እምቡሽ ልብለ ወአደንገል ድሩብ ልብለ ወዐኬ

ጥኮበት ለሕማረን እግል ሰብዐት አልፍ ትትከሬ

እሊ ለሳብክ ምንገብእ አክል አዪቱ ለለሓጌ

ዐሰር ሰብዐት ደቀሉ ክሉ ገቢል ለረኬ

ለሽረዕ ለአብኦልል ስካን ትወትድ ወትከሬ

ባሰራይት እት ሰምሀር ዐረብ ሐዳስ እት እዴ

ፉጠት ዕሌሚ እብ ምራቅ ደሀብ ትትሐልዌ

ምን መክተብ ወድ አብርሂም ምን ገምሮተ ወተሬ

መሓዝ ትሉክ ወእት ዐንደል ብልም ወእሊ ባትምቤ

ሽርም ዐማር ወጽገት ወለደበት ጅልሕንቴ

ተግ ለምዕጥን ወተቅደ ቀፍር ኢኮን ወእት አዜ

ዐባሲት ትወርዶ ሐነን ትወዴ ወድንግሔ

ህምሩብ ሀመርብ ካሪ ሀለ ግልዕሴ

ሐማስ ለቱኩል እዘኑ አስጉን ጸብጥ እብ ጀርቤ

ጅርገት ሰገናይ ዴርሆ ናቅም ዶል ጽብሔ

ወለት ለሖሉ ጅንግላይ ለኣሩይ ትዘምት ወተኣቴ

እሬሬ ፍኑዱግ ሰክበ ዲቡ ወድ ብዕዜ

ሕመድ ዐቢ ለአዳይድ ወልደት ዲቡ መንተሌ

ዔጥሮ ትነብር እት ከደን ወነዊድ ምን ዐድ ልትገሌ

ህግያዬ ምን አዚምተ ክም ዔደረት ሚ ሐሌ

ህቱ ጽኑዕቱ ወድ ሞላድ። ወህቱ ሕንቁቅ ቱ ወድ ድጌ

ህቱ ሓጥርቱ እብ ከብድ ወህቱ ጸጋይቱ እብ እዴ

ዕጉብ እንቱ ይዐግብ ሐዋን ለክእነ ክምሰልዬ

እት ለትሉቅ ኢህለ ሓጥር ልክምሰል ወድ ገሌ

እት ቀጻፉ ዘብጠዩ ሐርማዝ ለጋብእ ዐበሌ

ቦላተ እግል ብደሆተት እግለ ካልእት አስብሬ

እግል ቅሕበ ኢኮኒ ማይ ሐርባመ ኢእሰቴ

ጭራመት ካርበት ተ። ስጤት ጋብአት ሐት-ሐቴ

ሻልኪት ዘነብ ጅንግላይ ሸምለ ኢኮን ወበሬ

ዐንደበት ቀላቅል ትዘረሐ ዲበ ሰበሴ

መትጋውሓየን በዳቱ ወመሽህዳየን በርአሬ

ከልበን ወድ ሐሺልቱ ነብሕ እለን ወሐሌ

ሆቢብ አራባት ግናይ ትወልድ ወተዐቤ

በሐር ትግበእ ፍንጌነ ወፍንጌ ቤት አስገዴ

ህቶም ካሸት ምንኬነ ወሕነ ካሸት ምን እንዴ፣

ቡ አሽበት

ምን ግብዕነት እት አስራይ ዲብ አቶጊ ወሀደት

ለመዐልዔት ጠሮበ ገሜት ዲበ ወበልሰት

 


ተክልምኬል ወድ ክርዳድ ምን ሐባብ ዐድ ህብቴስ ሓሁ እንዴ ተዘመተት ክም አቅበለት ለቤለ ሕላየት።-

ኤምቦ ወለት ኤራብ ነቅፈ እት ቅብላተ እሮተ

ሐለጌን ስድት ተ ለመህሮተ

ኪደት አዲም ጉሪት እብ ገሎደ

አነ ሞቼ ክም ለእት ወድ ሽሖተ

ውድ ሽሖታመ እብለ ትመስል ሞተ፣

ወለት ሐማስ ሕፍስተ ለርቆተ

ኣንዶ ትወጣጥነን ትገብእ አክል ኖሰ

ሞት ጸዕደ እት ድግድግ ሮተ

ማይ ሕንክል ኢኮን ወማይ መጅቆፈ

ኤምቦ ወለት ኤራብ ነቅፈ እት ቅብላተ ደንደን

ለግሬን እት ሕቅፍዬ ገብአ ፈዘን

ሐር አቅበልኮቡ እትለ ከደን

ደሀብ አጽማደንቱ ወዐረምደን

ጸሓይ ኢትነስኦ መግዕዘተን

ወልበዕ ካይድ መዋልየተን፣

ኤምቦ ወለት ኤራብ ነቅፈ እት ቅብላተ ባጽዕ

መምበሀን ናይብ ዓምርቱ ትርክ ቀየሕ ቃጽዕ

ገሌ ሰብ መናዱቅቱ ወገሌ ሰብ መዳፍዕ፣

ለሕላየት ዲበ መጽእ ትተላሌ