موقع إريتري يعرض مواضيع ذات الصلة إلى تاريخ وثقافةالتجرى

ሰልፍ ሃዳጊት  ናይ  ትግረ  ዲብ  ኢንተርነት

Eritrean website featuring resources relevant to Tigre history and culture

ገፅ ሰልፍታሪኽዓዳትድግምህድግአምስለትመዳይንሕላይእንግሊዚዐረቢጎማት

 

ሰሚረ ወሐወ ..........   ዘህረ ዐሊ ከድር 

ሰሚረ ደረሳይት ዓስራይ ፈስል ተ፣ እት ድራሰተ ሰኒ  ፈዳቢት ተ፣ ክልኦት ሐው። ወለት ወሕጻን በ፣ ለሐወ ነጃት ወአሚር ልትበሀሎ፣ እመ ዲብ ሽቅል ሕኩመት ትሸቄ፣ አቡሀ እት ቅዋት ድፈዕ ሀለ፣ እም ሰሚረ ሽቅለ ወቅት ሰበት ኢልሀይበ ሰሚረ ኖሰ እግል ሐወ ትራዔ፣ እም ሰሚረ አሰቡሕ እንዴ ቀንጸት ለወድ ሰነት ወሰር አሚር እንዴ አጥቤት ወአጀኒተ እንዴ አተፍጠረት ሳዐትነ ሰቦሕ አስክ ሽቅል ክባባይ ትገብእ፣ ሰሚረ ግረ እመ እግለ አወላይ ፈስል ለትደርስ ነጃት ሕተ እንዴ ነስአት መድረሰት ተአበጽሐ፣ እብ ሸፋግ እንዴ አቅበለት ሀዬ። ድራሰተ ተሐፍዝ ወሑሀ ተአተልሄ፣

አሚር ሑሀ ረባሽ ሰበት ቱ እብ ብካይ ሕፍዝ ከልአ፣ መደርሲነ አሽቃላት ብዞሕ ሰበት ለሀዩበ እግል ትሽቀዩ ወቅት ትስእን፣ ምናተ ሰሚረ ፈዳቢት ሰበት ተ እንዴ ባሰረት ትሸቄ፣ እብ ፍድበ ዲብ ቤት ምህሮሀ ሰኒ ፍቲት ተ፣ እብ በርናምጅ ሰበት ትሸቄ ዲብ ክሉ ወቀየ ስርግልት ተ፣ ነጃት ሕተ ክምሰል አብጽሐት እግል አሚር ሑሀ ተአበልዑ ወተአተልህዩ፣ እንዴ ለሀምግ እግል ልስከብ እት ክልኤ እግረ እንዴ ወዴቱ ተሐሌ እግሉ፣ ኦሆ---ሆ ረጊገ እንሰ ሼክ ዐሊ ተ ወምን ቤሌኒ ተ እምዬ ቴለኒተ አሚራይ ደለሌ መሻይክ ለአትሰሌ አሚራይ ሽሌሺ እሉ ሚ ደሌኪ አሚራይ ሚ ጋሩ እብ ኬሩ ወማሉ ሰሚረ ወሐወ እንዴ ትብል ትሰናቅዩ፣ ሰክበ እግለ ምን ገብእ ሰኒ ሰኔት። ለትሰረረተ ዲብ ሐንቴ ዐራት ሀለሌ ትወዴ እግሉ፣ እት ቅብላቱ እት ክርሲ ንኡሽ እንዴ ትገሴት ክእነ ዲብ ትብል ተሐሌ እግሉ።- ሶልሌ ላሌ መሳክብነ ማሌ ንትርኤ ወንታሌ እሊ አሚር ሰኒ ኬሩ ለሀበኒ ልሽቄ ወልዒረኒ ህቱ ለአደፍአኒ ሚራይ እብ ሰሓቅ እንዴ ለአከክዕ ገብ እብ ስካብ ልብል፣ ሰሚረ ገድም ገፋትረ እንዴ ነስአት ሽሙይ ተሐፍዝ፣

ወቅት ድራሰት ክምሰል ተመ አሚራይ ምስል ግዋሬሀ እንዴ ሐድገቱ መድረሰተ ትገይስ፣ እም ሰሚረ ፋዱስ ምን መድረሰት ነጃት ወለተ እንዴ ነስአት ተዐይር፣ እንዴ ትጸብሐት ወአሚራይ እንዴ አጥቤት ምን ሐዲስ መድረሰተ ተአቀብል፣ አሚራይ ሀዬ ነጃት ወለአግዋር ራቁቡ፣ አምዕል ሐቴ ሰሚረ። ነጃት መድረሰት እግል ተአብጽሕ እንዴ ትዳሌ አሚር በከ ዲበ፣ ሳዐት ምህሮ ነጃት ሀዬ ተመት፣ ሰሚረ እግል አሚር እንዴ ተአትሓሌ ነጃት ምስል አጀኒት ስነነ አስክ ምህሮ ትጠለቀት፣ ሰሚረ ሑሀ ምስል ግዋሬ እንዴ ሐድገቱ ነጃት እግል ተዐሬ ትበገሰት፣ ምናተ ነጃት ገርበት ምነ፣ እንዴ ትስዔ ዲብ ሻርዕ ዐቢ ክምሰል በጽሐት። ህተ ወዎሮት ስነተ ጅነ እት ሴመ-ፎሮ በጽሐው፣ እንዴ ልተልሀው ለሴመ ፎሮ ቀይሕ እብርህት ዲብ እንተ እግል ልትዐደው ዲበ ሻርዕ ትከረው፣
ሰሚረ እብ ድንጋጽ ተወው ትቤ፣ ነጃት----ነጃት---ነጃት እት ትብል ትላኬት፣ ነጃት ወስነተ እንዴ ልትዐደው ዐረብየት መጽአቶም፣ ምነ ዐረብየት እግል ልህረቦ ዐንበልበለው፣ ለበዐለ ዐረብየት እግል ሊኪዶም ቅሩብ ተርፈዩ፣ ምናተ ቅሩባዮም አብጠረየ፣ ነጃት ምነ ዐረብየት እንዴ ትሰኬ ዴበ ማርሻፔዲ ወድቀት፣ በ(ማርሸፔዲ ገበይ አዳም
አዳም ተ) እት ብርከ እበነት ዘብጠተ፣ እብ ብካይ ጪጭ ትቤ፣ ምናተ ኢትአዜት፣ ሰሚረ እት ትስዔ እንዴ መጽአት ሀረሰተ፣ ምንዲ ገንንሐተ ሳልመት ጸንሐተ፣ እንዴ ሀረሰተ አትሓሌተ ወመድረሰት አብጽሐተ፣ ሴመ-ፎሮ ዲበ አግቡይ ብዞሕ ለልትሐላለፍ እቱ ሻርዕ ለትገብእ መአሽራይት ተ፣ ሴመ-ፎሮ እብ ካህረሀበት እንዴ ትሸቄ። ዐረባት ወአዳም እግል ልሕለፍ ተረት ተሀይብ፣ አዳም እግል ልሕለፍ ሕብር አክደር ለበ ሱረት እናስ ተአበርህ፣ አዳም እግል ልብጠር ሀዬ ሕብረ ቀይሕ ለበ ሱረት ናስ ተአበርህ፣ ዐረባት ሀዬ እግል ልሕለፍ አክደር ሕብር ተሀይቡ፣ እግል ልትደገግ አስፈር ወእግል ልብጠር ሕብር ቀይሕ ተአርእዩ፣ ወእብሊ ክል- ዎሮት ተረቱ ሰበት ለአምር ምን ብቆት ልድሕን፣ ሕብር ቀይሕ እንዴ ሀለ ለልትዐዴ ዐረብየት እግል ትዝበጡ ትቀድር፣ እብ ቃኑንመ ስሙሕ ኢኮን፣
ሰሚረ ምን መድረሰት ክምሰል አቅበለት ነጃት ሕተ ለወዴቱ ከለጥ አስአለተ፣ ግረ እለ ሴመ-ፎሮ ሕብር ቀይሕ እብርህት እት ህሌት እግል ኢትትዐዴ መክረተ፣ እተ ክምሰልሁመ ዐረባት እንዴ ለሐልፍ እብ ሻርዕ እግል ኢትትዐዴ አፍሀመተ፣ እብ ክሱስ መንፈዐተ ሴመ- ፌሮ ነሺደት ንኢሽ እንዴ አፍገረት እግል ነጃት ሕተ አጽበጠተ፣ ለነሺደት ክእነ ትብል።- ሴመ-ፎሮ መአሽራይት ገበይ ደሐን መሐብራይት ለእናስ አክደር ዲብ ደሐን መሬሕ ለእናስ ቀይሕ ብቆት ሸሬሕ አክደር ሐቆ በርህ ሕልፍ ቀይሕ ሐቆ በርህ ትርፍ ሻሬዕ ሐቆ ፈዴ ዕዲ ዐረባት ሐቆ መጽእ ወርኪ ነጃት ለነሺደት ሰኒ ፈቴተ፣ ላሊ ወአምዕል ተሐልየ፣ አጀኒት መድረሰተ እግለ ነሺደት እንዴ ጸብጠወ እት ፈስል ወበረ ለሐልወ፣ ክሎም ህዬ መንፍዐት ሴመ-ፎሮ ኣመረው፣ ነጃት ክል-ዶል ሻሬዕ ትትዐዴ ዲብ ህሌት ኢትትሀመል፣
ምን ዐረባት ፋዲ ዶል ገብእ ሌጠ ትትዐዴ፣ ሴመ-ፎሮነ ለብዲቡ ሻሬዕ ህዬ እንዴ ትደገገት ለእናስ አክደር ዶል በርህ ትትዐደዩ፣ ፍቱያም አጀኒት ከገድም ሻሬዕ ንትዐዴ እት ህሌነ እግል ንትደገግ ወጅብ፣ ምን ብቆት እግል ንድሐን ዲብ ርሕነ ወሐውነ፤